Организациона структура

Организациона структура

За остваривање квалитета, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања систематизовано је 60 радних места. У оквиру Правилника дефинисани су послови, одговорности, овлашћења, компетенције и правни захтеви за свако радно место. У оквиру Завода постоје три веће организационе јединице – центра:

Кабинет директора
В.Д. директора
др Бранислав Ранђеловић
brandjelovic@ceo.gov.rs
011/206-7001
branislavrandjelovic
Заменик директора
др Гордана Чапрић
gcapric@ceo.gov.rs
011/206-7021
goca-capric
Самостални стручни сарадник за административно-техничке послове
Јелена Исаковић
jisakovic@ceo.gov.rs
011/206-7000
jelenaisakovic
Секретаријат
Виши саветник за нормативно-правне послове
Смиљка Петровић
spetrovic@ceo.gov.rs
011/206-7024
smiljkapetrovic
Саветник-координатор за опште и кадровске послове
Mилијана Арамбашић
marambasic@ceo.gov.rs
011/206-7022
milijanaarambasic
Виши саветник за финансијско-рачуноводствене послове
Гордана Томић
gtomic@ceo.gov.rs
011/206-7011
gordanatomic
Саветник за административно-финансијске послове
Драган Ђорђевић
ddjordjevic@ceo.gov.rs
011/206-7011
dragandjordjevic
Центар за осигурање квалитета рада установа
Руководилац центра
Данијела Ђукић ddjukic@ceo.gov.rs 011/206-7005  

Одељење за развој образовних стандарда

Саветник-координатор за српски језик и књижевност
маст. филол. Ана Пејић apejic@ceo.gov.rs 011/206-7005 anapejic

Одељење за подршку у примени образовних стандарда и вредновања

Саветник-координатор за праћење остварености стандарда и вредновањe образовно-васпитног рада и установа
Весна Картал vkartal@ceo.gov.rs 011/206-7005 vesna kartal
Саветник за организациону подршку у припреми образовних стандарда и вредновања
Душица Палчић dpalcic@ceo.gov.rs 011/206-7005 dusicapalcic
Центар за испите

Центар за испите

Руководилац Центра
маст. мат. Драгана Станојевић
dstanojevic@ceo.gov.rs
011/206-7015
draganastanojevic

Одељење за развој програма и инструмената за испите

Саветник-координатор за српски језик и књижевност
Kaтa Симић-Мишић
ksmisic@ceo.gov.rs
011/206-7007
katasimicmisic
Саветник-координатор за стране језике и језике националних мањина
Жаклина Катић
zkatic@ceo.gov.rs
011/206-7013
zaklinakatic
Саветник-координатор за друштвене науке и уметност
мр Катарина Глишић
kglisic@ceo.gov.rs
011/206-7007
katarinaglisic
Саветник-координатор за математику
мр Невенка Томановић
ntomanovic@ceo.gov.rs
011/206-7012
 

Одељење за подршку у реализацији испита

 Саветник-координатор  за контролу квалитета испитног материјала
маст. филол. Тања Трбојевић
ttrbojevic@ceo.gov.rs
011/206-7007
tanjatrbojevic
Самостални стручни сарадник за управљање и архивирање информативних
материјала
 Мастер менаџ. Ана Тимотијевић
atimotijevic@ceo.gov.rs
011/206-7013
anatimotijevic
Саветник за управљање подацима и извештавање
Милица Јаковљевић Радовановић
mjakovljevic@ceo.gov.rs
011/206-7013
Центар за међународна, национална испитивања и развојно-истраживачке послове

Центар за међународна, национална испитивања и развојно-истраживачке послове

Руководилац Центра
011/206-7012  

Одељење за вредновање

. Саветник-координатор за вредновање огледних програма и образовно‐ васпитног рада и установа
Мср. педаг. Софија Вујовић
svujovic@ceo.gov.rs
011/206-7012
sofijavujovic
Саветник за организацију истраживања
Наташа Јокић
njokic@ceo.gov.rs
011/206-7012
natasajokic

Одељење за методологију истраживања, статистичку обраду и анализу

Саветник-координатор за статистичке и аналитичке послове
спец. Јелена Недељковић
jnedeljkovic@ceo.gov.rs
011/206-7029
jelenanedeljkovic
Саветник-координатор за статистичке и аналитичке послове
Јелена Петровић
jpetrovic@ceo.gov.rs
011/206-7012
jelenapetrovic
Саветник-координатор за статистичке и аналитичке послове
Ивана Николић
inikolic@ceo.gov.rs
011/206-7012
ivananikolic
Служба за издавачко-техничке и заједничке послове

Служба за издавачко-техничке послове

Помоћник директора
Славица Пешић
spesic@ceo.gov.rs
011/206-7021
slavicapesic

Одељење за издавачкo-техничке послове

Саветник-координатор за графички дизајн, припрему за штампу и фотографију
Мирослав Јовановић
mjovanovic@ceo.gov.rs
011/206-7018
 miroslavjovanovic
Саветник-координатор за издавачко-техничке и заједничке послове
мр Снежана Дамњановић
sdamnjanovic@ceo.gov.rs
011/206-7028
snezanadamnjanovic
Саветник-координатор  на пословима припреме за штампу, штампања и дистрибуције материјала
Веселин Жижић
vzizic@ceo.gov.rs
206-7018
veselinzizic
Стручни сарадник за послове штампања
Саша Вишњић
office@ceo.gov.rs
011/206-7018
sasavisnjic
Стручни сарадник за послове контроле, паковања,  дистрибуције материјала и техничке подршке рада групама
Славица Петронијевић
office@ceo.gov.rs
206-7017
slavicapetronijevic

Одељење за заједничке послове

Виши систем инжењер пројектант
Аљоша Станић
astanic@ceo.gov.rs
011/206-7014
aljosastanic
Саветник за безбедност и здравље на раду и квалитет
Радица Јоксимовић
rjoksimovic@ceo.gov.rs
011/206-7029
radicajoksimovic
Стручни сарадник за унос података
Љиљана Петровић
ljpetrovic@ceo.gov.rs
011/206-7014
ljiljanapetrovic