Јавна расправа

Јавна расправа

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања (ЗОСОВ), Завод за
вредновање квалитета образовања и васпитања (ЗВКОВ) развија стандарде квалитета рада
установа; учествује у планирању стратегије и методологије спољашњег вредновања
система образовања и васпитања и учествује у спољашњем вредновању квалитета рада
установе („Службени гласник РС“ бр. 88/2017, чланови 43, 44, 46, 49).

На основу резултата и искустава који су проистекли из реализације петогодишњег циклуса
спољашњег вредновања и мишљења запослених у установама изражена је потреба да се
изврши ревизија стандарда и показатеља квалитета рада установа и поступака спољашњег
вредновања.

Решењем министра бр. 611-00- 02294/2017-15 од 01. 11. 2017. формирана је радна група
коју чини 37 чланова из редова директора, наставника, васпитача, стручних сарадника,
родитеља, представника синдиката, представника академске и истраживачке заједнице,
представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, Завода за
унапређивање образовања и васпитања и Завода за вредновање квалитета образовања и
васпитања. Радна група је у претходних пет месеци интензивно радила и завршила први
радни задатак који се односи на ревизију стандарда и показатеља вредновања квалитета
установа.

Методологија ревизије је подразумевала да именована радна група ради на постојећем
Правилнику о стандардима квалитета рада установа („Службеном гласнику РС“, бр. 7/2011
и 68/2012) користећи велики број релевантних података који су били доступни кроз
различите изворе, укључујући литературу, анализе постојећих података проистеклих из
спољашњег вредновања квалитета рада установа, као и искуства из праксе екстерних
евалуатора (просветних саветника) који реализују активности спољашњег вредновања.
Поред тога, коришћени су подаци из неколико истраживања која су обухватила око 2 000
испитаника, запослених у установама широм Србије. У оквиру тих истраживања
прикупљени су подаци о ставовима и мишљењима наставника, стручних сарадника и
директора у вези са стандардима, процедурама и ефектима спољашњег вредновања.

Ревизија је укључила велики број иновација у документу. Тако је нпр. смањен број области
квалитета, смањен је број стандарда, неки стандарди су редефинисани, а други
„замењени“ потпуно новим исказима. Редефинисани су и показатељи како би били
прецизнији и мерљивији. Коначан резултат представља предлог листе стандарда и
показатеља који би у будућности требало да буду део Правилника о стандардима
квалитета рада установа.

Методологија стандарда и индикатора подразумева емпиријску проверу на пригодном
узорку како бисмо били сигурни да су развијени стандарди мерљиви. У том смислу, нови
оквир квалитета, тј. стандарди и показатељи, пилотирају се у 19 школа широм Србије (10
основних школа, 2 гимназије и 7 средњих стручних школа) и једној предшколској
установи. Добијени резултати ће омогућити унапређење предлога који је радна група
сачинила. Поред тога, наша намера је да позовемо и друге учеснике у систему да
размотре наш предлог и дају нам повратне информације пре него што буде достављен на
даље поступање.

Овом приликом вас позивамо да размотрите предлог радне групе и дате свој
допринос у обезбеђењу квалитета овог документа.
На почетку, да бисмо добили релевантне информације које су потребне у
истраживачке сврхе, молимо да попуните следеће податке:

У наставку се налази листа стандарда и показатеља по областима.
Кликните на назив области и отвориће се простор са стандардима и показатељима
за ту област. Молимо вас да их пажљиво размотрите и у обележеном пољу одговорите на
постављена питања:

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1. ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
Стандарди и показатељи:

1.1. Програмирање образовно-васпитног рада је у функцији квалитетног рада школе.

   1.1.1. Школски програм се заснива на прописаним начелима за израду овог документа (члан 28 Закона о основном образовању и васпитању)*    1.1.2. У изради Развојног плана установе учествовале су кључне циљне групе (наставници, стручни сарадници, директор, ученици, родитељи, локална заједница).    1.1.3. Садржај кључних школских докумената одржава специфичности установе.    1.1.4. Програмирање рада заснива се на аналитичко-истраживачким подацима и проценама квалитета рада установе.    1.1.5. У програмирању рада уважавају се узрасне, развојне и специфичне потребе ученика.

1.2. Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефективног и ефикасног рада у школи.

   1.2.1. Годишњи план рада донет је у складу са школским програмом, развојним планом и годишњим календаром.    1.2.2. У оперативним/акционим плановима органа, тела, тимова, стручних сарадника и директора  конкретизовани су циљеви из развојног плана и школског програма и уважене су актуелне потребе школе.    1.2.3. Планови органа, тела и тимова јасно одсликавају процесе рада и пројектују промене на свим нивоима деловања.    1.2.4. Оперативно планирање органа, тела и тимова предвиђа активности и механизме за праћење рада и извештавање током школске године.    1.2.5. Годишњи извештај садржи релевантне информације о раду школе и усклађен је са садржајем годишњег плана рада.

1.3. Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на развој и остваривање циљева образовања и васпитања, стандарда постигнућа/исхода у наставним предметима и општих међупредметих и предметних компетенција.

   1.3.1. Наставници користе међупредметне и предметне компетенције и стандарде за глобално планирање наставе и исходе постигнућа за оперативно планирање наставе.    1.3.2. У оперативним плановима наставника и у њиховим дневним припремама видљиве су методе и технике којима је планирано активно учешће ученика на часу.        1.3.3. Планирање допунске наставе и додатног рада је функционално и засновано је на праћењу постигнућа ученика.    1.3.4. У планирању слободних активности уважавају се резултати испитивања интересовања ученика.    1.3.5. Планирање васпитног рада са ученицима засновано је на аналитичко-истраживачким подацима, специфичним потребама ученика и условима непосредног окружења.
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Стандарди и показатељи:

2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу.  

   2.1.1. Ученику су јасни циљеви часа/исходи учења и зашто то што је планирано треба да науче.    2.1.2. Ученик разуме објашњења, упутства и кључне појмовe.    2.1.3. Наставник успешно структурира и повезује делове часа користећи различите методе (облике рада, технике, поступке…), односно  спроводи обуку у оквиру занимања/профила у складу са специфичним захтевима радног процеса.    2.1.4. Наставник поступно поставља питања/задатке/захтеве различитог нивоа сложености.    2.1.5.  Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика, подстиче вршњачко учење).    2.1.6.  Наставник функционално користи постојећа наставна средства и обезбеђује да ученици користе доступне изворе знања.

2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика.

   2.2.1. Наставник прилагођава захтеве могућностима сваког ученика.    2.2.2. Наставник прилагођава начин рада и наставни материјал индивидуалним карактеристикама  сваког ученика.    2.2.3. Наставник посвећује време и пажњу сваком ученику у складу са његовим образовним и васпитним потребама.    2.2.4. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а и плана индивидуализације.    2.2.5. Ученици којима је потребна додатна подршка учествују у заједничким активностима којима се подстиче њихов напредак и интеракција са другим ученицима.    2.2.6. Наставник  прилагођава темпо рада  различитим образовним и васпитним потребама ученика.

2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу.

   2.3.1. Активности/радови ученика показују да су разумели предмет учења на часу, умеју да примене научено и образложе како су дошли до решења.    2.3.2. Ученик повезује предмет учења са претходно наученим у различитим областима, професионалном праксом и свакодневним животом.    2.3.3. Ученик прикупља, критички процењује и анализира идеје, одговоре и решења.    2.3.4. Ученик излаже своје идеје и износи оригинална и креативна решења.    2.3.5. Ученик примењује повратну информацију да реши задатак/унапреди учење.    2.3.6. Ученик уме да планира, реализује и вреднује пројекат у настави.

2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења.

   2.4.1. Наставник формативно и сумативно оцењује у складу са Правилником, укључујући и оцењивање оног што су ученици приказали током рада на пракси* (пракса ученика у средњој стручној школи).    2.4.2. Ученику су јасни критеријуми вредновања.    2.4.3. Наставник даје потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о њиховом раду, укључујући и јасне препоруке о наредним корацима.    2.4.4. Ученик поставља себи циљеве у учењу.    2.4.5. Ученик уме критички да процени свој напредак и напредак осталих ученика.

2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан.

   2.5.1. Наставник/инструктор практичне наставе уважава личност сваког ученика, подстиче ученике на међусобно уважавање, на конструктиван начин успоставља и одржава дисциплину у складу са договореним правилима.    2.5.2. Наставник користи разноврсне поступке за мотивисање ученика уважавајући њихове различитости и претходна постигнућа.    2.5.3. Наставник подстиче интелектуалну радозналост и слободно изношење мишљења.    2.5.4. Ученик има могућност избора у вези са начином обраде теме, обликом рада или материјала.    2.5.5. Наставник показује поверење у могућности ученика и има позитивна очекивања у погледу успеха.
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
Стандарди и показатељи:

3.1. Резултати ученика на завршном испиту показују оствареност стандрада постигнућа наставних предмета, односно оствареност постављених индивидуалних циљева учења.

   3.1.1. Резултати ученика на завршном испиту из српског/матерњег језика и математике су на нивоу или изнад нивоа републичког просека.    3.1.2. Најмање 80% ученика остварује основни ниво стандарда постигнућа на тестовима из српског/матерњег језика и математике.    3.1.3. Најмање 50% ученика остварује средњи ниво стандарда постигнућа на тестовима из српског/матерњег језика и математике.    3.1.4. Најмање 20% ученика остварује напредни ниво стандарда постигнућа на тестовима из српског/матерњег језика и математике.    3.1.5. Резултати ученика на комбинованом тесту су на нивоу или изнад нивоа републичког просека.    3.1.6. Ученици који добијају додатну образовну подршку постижу очекиване резултате на завршном испиту у односу на индивидуалне циљеве/исходе учења.    3.1.7. Просечна постигнућа одељења на тестовима из српског/матерњег језика и математике су уједначена.

3.2. Школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика.

   3.2.1. Резултати праћења образовних постигнућа користе  се за даљи развој ученика.    3.2.2. Ученици којима је потребна додатна образовна подршка остварују постигнућа у складу са индивидуалним циљевма учења/прилагођеним образовним стандардима.    3.2.3. Ученици су укључени у допунску наставу у складу са својим потребама.    3.2.4. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу.    3.2.5. Ученици који похађају часове додатног рада остварују напредак у складу са програмским циљевима и индивидуалним потребама.    3.2.6. Школа реализује квалитетан програм припреме ученика за завршни испит.    3.2.7. Резултати иницијалних и годишњих тестова и провера знања користе се у индивидуализацији подршке у учењу.    3.2.8. Резултати националних и међународних тестирања користе се функционално за унапређивање наставе и учења.
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
Стандарди и показатељи:

4.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима

   4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу.    4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке ученицима.    4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке ученицима.    4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључује породицу односно законске заступнике.    4.1.5. У пружању подршке ученицима школа предузима различите активности у сарадњи са релевантним институцијама и појединцима.    4.1.6. Школа предузима активности за пружање подршке ученицима при преласку на наредни циклус образовања (транзиција).

4.2. У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика

   4.2.1. У школи се организују програми/активности за развијање социјалних вештина (конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација…).    4.2.2  На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и интересовања ученика, школа утврђује понуду ваннаставних активности.    4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове околине и одрживи развој.    4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални развој ученика, односно каријерно вођење и саветовање.

4.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним способностима.

   4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група.    4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група.    4.3.3. У школи се примењује индивидуализовани приступ/индивидуални образовни планови за ученике из осетљивих група и ученике са изузетним способностима.    4.3.4. У школи се организују компензаторни програми/активности за подршку учењу за ученике из осетљивих група.    4.3.5. Школа има успостављене механизме за идентификацију ученика са изузетним способностима и ствара услове за њихово напредовање (акцелерација, обогаћивање).    4.3.6. Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у подршци ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним способностима.    4.3.7. Школа има успостављене механизме којима се обезбеђује смањење стопе напуштања образовања.
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 5. ЕТОС
Стандарди и показатељи:

5.1. Успостављени су добри међуљудски односи

   5.1.1. У школи постоји доследно поштовање норми којима је регулисано понашање и одговорност свих.    5.1.2. За дискриминаторско понашање у школи доследно се примењују мере и санкције.    5.1.3. За новопридошле ученике и запослене у школи примењују се разрађени поступци прилагођавања на нову школску средину.    5.1.4. Запослени у свом раду користе различите технике за  конструктиван приступ остваривању циљева и задатака у свом раду.

5.2. Резултати ученика и наставника се подржавају и промовишу.

   5.2.1. Успех сваког појединца, групе или одељења прихвата се и промовише као лични успех и успех школе.    5.2.2. У школи се примењује интерни систем награђивања ученика и запослених за постигнуте резултате.    5.2.3. У школи се организују различите активности за ученике у којима свако има прилику да постигне резултат/успех.    5.2.4. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом учествују у различитим активностима установе.

5.3. У школи функционише систем заштите од насиља.

   5.3.1. У школи је видљиво и јасно изражен негативан став према насиљу.    5.3.2. У школи функционише мрежа за решавање проблема насиља у складу са Протоколом о заштити деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама.    5.3.3. Школа организује активности за запослене у школи, ученике и родитеље, које су директно усмерене на превенцију насиља.    5.3.4. Школа организује посебне активности подршке и васпитни рад са ученицима који су укључени у насиље (који испољавају насилничко понашање, трпе га или су сведоци).

5.4. У школи је развијена сарадња на свим нивоима

   5.4.1. У школи је организована сарадња стручних и саветодавних органа.    5.4.2. Школа пружа подршку раду ученичког парламента и другим ученичким тимовима.    5.4.3. У школи се подржавају иницијативе и педагошке аутономије наставника и стручних сарадника.    5.4.4. Родитељи активно учествују у животу и раду школе.    5.4.5. Наставници, ученици и родитељи организују заједничке активности у циљу јачања осећања припадности школи.

5.5. Школа је центар иновација и васпитно-образовне изузетности.

   5.5.1. Школа је препознатљива као центар иновација и васпитно-образовне изузетности у широј и ужој локалној и стручној заједници.    5.5.2. Наставници континуирано преиспитују сопствену васпитно-образовну праксу, мењају је и унапређују.    5.5.3. Наставници нова сазнања спремно деле са другим колегама и другим школама.    5.5.4. Резултати успостављеног система тимског рада и партнерских односа на свим нивоима школе представљају примере добре праксе.    5.5.5. Школа развија иновативну праксу и нова образовна  решења на основу акционих истраживања.
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА
Стандарди и показатељи

6.1. Руковођење директора је у функцији унапређивање рада школе

   6.1.1. Постоји јасна организациона структура са дефинисаним процедурама и носиоцима одговорности.    6.1.2. Формирана су стручна тела и тимови у складу са потребама школа и компетенцијама запослених.    6.1.3. Директор прати  делотворност рада стручних тимова и доприноси квалитету њиховог рада.    6.1.4. Директор обезбеђује услове да запослени, ученички парламент и савет родитеља активно учествују у доношењу одлука у циљу унапређења рада школе.    6.1.5. Директор користи различите механизме за мотивисање запослених.

6.2. У школи фукционише систем за праћење и вредновање квалитета рада

   6.2.1. Директор редовно остварује инструктивни увид и надзор у образовно-васпитни рад.    6.2.2. Стручни сарадници и наставници у звању прате и вреднују образовно-васпитни рад и предлажу мере за побољшање квалитета рада.    6.2.3. Тим за самовредновање остварује самовредновање рада школе у функцији унапређивања квалитета.    6.2.4. У школи се користе подаци из јединственог информационог система просвете за вредновање и унапређивање рада школе.    6.2.5. Директор ствара услове за континуирано праћење и вредновање дигиталне зрелости школе.    6.2.6. Директор предузима мере за унапређење образовно-васпитног рада на основу резултата праћења и вредновања.

6.3. Лидерско деловање директора омогућава развој школе

   6.3.1. Директор својом посвећеношћу послу и понашањем даје пример другима.    6.3.2. Директор показује отвореност за промене и подстиче иновације.    6.3.3. Директор показује поверење у запослене и њихове могућности. 6.3.4. Директор промовише вредности учења и развија школу као заједницу целоживотног учења. 6.3.5. Директор планира лични професионални развој на основу резултата спољашњег вредновања и самовредновања свог рада.

6.4. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе

6.4.1. Директор подстиче професионални развој запослених и обезбеђује услове за његово остваривање у складу са могућностима школе. 6.4.2. Запослени на основу резултата спољашњег вредновања и самовредновања планирају и унапређују професионално деловање. 6.4.3. Наставници, наставници са звањем и стручне службе сарадњом унутар школе и умрежавањем између школа вреднују и унапређују наставу и учење. 6.4.4. Запослени примењују новостечена знања из области у којима су се усавршавали.

6.5. Материјално-технички ресурси користе се функционално.

6.5.1. Директор обезбеђује оптимално коришћење материјално-техничких ресурса.     6.5.2. Наставници континуирано користе наставна средства у циљу побољшања квалитета наставе. 6.5.3. Материјално-технички ресурси ван школе (културне и научне институције, историјски локалитети, научне институције, привредне и друге организације и сл.) користе се у функцији наставе и учења.

6.6. Школа подржава иницијативу и развија предузетнички дух.

6.6.1. Директор развија сарадњу и мрежу са другим установама, привредним и непривредним организацијама и локалном заједницом у циљу развијања предузетничких компетенција ученика. 6.6.2. У школи се подржава реализација пројеката којима се развијају  опште и међупредметне компетенције. 6.6.3. Школа кроз школске пројекте развија предузимљивост, оријентацију ка предузетништву и предузетничке компетенције ученика и наставника. 6.6.4. Школа укључује ученике и родитеље у конкретне активности у кључним областима квалитета. 6.6.5. Директор развија међународну сарадњу и пројекте усмерене на развој кључних компетенција за целоживотно учење ученика и наставника.