Потписан Меморандум о сарадњи између Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и Државног испитног центра Македоније

Петог децембра 2017. године, у Скoпљу, дирeктoр Држaвнoг  испитнoг цeнтрa Maкeдoниje, Нeџмeдин Сaдики, и дирeктoр Зaвoдa зa врeднoвaњe квaлитeтa oбрaзoвaњa…