Анализа усаглашености система осигурања квалитета у образовању у Србији са доминантним моделима система осигурања квалитета у земљама Европске уније

Један од циљева и задатака у оквиру система образовања и васпитања јесте укључивање у процесе европског и међународног повезивања. У процесу припрема за приступање Европској унији постоји обавеза усаглашености образовног система са стратешким циљевима Европске уније у области образовања.

С обзиром на то да је стратешки циљ земље укључивање у европске токове, праћење и анализa система осигурања квалитета образовања у земљама Европске уније неопходан су услов за успостављање система осигурања квалитета образовања у Србији.

Општи и специфични циљеви пројекта:
Општи циљ је успостaвљање основе за усаглашавање система осигурања квалитета у Републици Србији са системима осигурања квалитета усаглашеним у Европској унији.
Дугорочни циљ програма је да се развију и успоставе индикатори квалитета образовања који би били компатибилни са индикаторима квалитета у земљама Европске уније. Специфични циљеви пројекта су:

 

  •     да се у оквиру истраживања и развоја образовања прикаже и анализира како ће се вршити процена остварености  циљева образовања и обуке у земљама Европске уније;
  •     препознати индикаторе остварења стратешких циљева у области образовања, извршити преглед активности радних група Европске комисије и изворе и доступне податке о предвиђеним новим индикаторима;
  •     анализирати релевантне системе осигурања квалитета образовања  у Европи.

 

Реализација и излазни резултати:
На основу докумената, писаних извора, електронских извора и студијског боравка у једној од земаља Европске уније, биће припремљена упоредна анализа усаглашености система осигурања квалитета у образовању у Србији са системима осигурања квалитета образовања у земљама Европске уније. Анализа ће бити доступна у виду публикације и биће достављена Министарству просвете и Националном просветном савету.