Анализа читања домаће лектире за ученике гимназије

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања и Друштво за српски језик и књижевност Србије спровели су пилот истраживање под називом Анализа читања домаће лектире у гимназијама.  Општи циљ пројекта врсте и обим прочитане лектире у односу на предвиђене програмом за ученике гимназије, као и анализа ученичких вредновања прочитаних текстова односно њихове критичке оцене квалитета прочитаног и могућности читања предвиђеног избора поетских текстова за које су критика и историја књижевности утврдиле репрезентативност.

 

Реализација и резултати:

Посебно конструисан упитник, аутора др Вељка Брборића, достављен је на адресе 5 гимназија, а узорак (који је био пригодног карактера) је према плану требало да обухвати 2000 ученика. У завршном делу упитника постојао је захтев за писањем есејског одговора који се односио на коментар домаће лектире, без упућивања ученика на врсту коментара. Ученици су на различите начине приступили овом налогу у упитнику, пишући своје одговоре. Овако широко постављен захтев био је довољно подстицајан за гимназијалце те су се њихови одговори односили на вредновање уметничког квалитета одабране лектире, на обим лектире, али су вредна запажања изнета о наставном процесу и динамици програма у току године. Посебан предмет анализе у овом пројекту била је стручна обрада отворених одговора које су дали анкетирани ученици, који су показивали разлоге читања/нечитања низа поетских текстова.

На адресу Завода пристигло је 1649 попуњених упитника. Стручњаци Завода су унели и извршили категоризацију есејских одговора испитаних ученика и обрадили податке.

Поред извештаја, који је основни продукт овог истраживања, посебна вредност која је произашла јесте предлог новог пројекта под називом Читање и рецепција домаће лектире у гимназијама у Републици Србији, који би представљао обухватније истраживање. Намера истраживача је да се стекне сазнање о томе шта ученици гимназија прочитају у току школске године, али и на који начин вреднују то што прочитају, које метакогнитивне стратегије читања преовлађују у току читања и какав естетски суд доносе о књижевно-уметничким текстовима предвиђеним Наставним планом и програмом. Реализација пројекта је предвиђена у сарадњи с Министарством просвете, Друштвом за српски језик и књижевност Србије и Институтом за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду.