Брошура Шта је добро у нашим гимназијама, а шта треба мењати?

Министарство просвете, науке и технолошког развоја формирало је Радну групу за развој смерница за унапређивање гимназијског образовања и отпочело процес планског осмишљавања промена у оквиру општег средњег образовања с циљем унапређивања овог значајног сегмента образовања. Радна група је, као један од првих задатака, предвидела потребу за испитивањем ставова запослених у гимназијима о квалитету, ефикасности и релевантности постојећег концепта гимназијског образовања. С тим циљем Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања развио је Упитник за запослене у гимназијама, обрадио и анализирао добијене резултате и припремио брошуру под називом Шта је добро у нашим гимназијаma, а шта треба мењати?

Циљ ове брошуре јесте да се шира стручна јавност и сви заинтересовани упознају са ставовима запослених у гимназијама о квалитету гимназијског образовања и тиме како они виде потребу за променама концепта гимназијског образовања.

Брошуру можете преузети овде.