Државна матура се одлаже

02.03.2021. Кoмисиja зa прaћeњe aктивнoсти увoђeњa држaвнe мaтурe у oбрaзoвни систeм дoнeлa je oдлуку дa сe врeмeнски интeрвaл зa припрeму имплeмeнтaциje држaвнe мaтурe прoдужи. Сагледавајући актуелну ситуацију и њен утицај на образовни систем, као и све досадашње предузете активности донета је одлука да се државна матура – односно завршни испит за ученике трогодишњих средњих стручних школа реализује школске 2022/23. године, а општа, уметничка и стручна матура школске 2023/24. године.

Првобитно је било планирано да се државна матура одржи 2022. године, али с обзиром на то да представља велику промену у образовном систему Србије и захтева темељне припреме сваког сегмента реализације, а узимајући у обзир и специфичне услове одржавања наставе услед пандемије коронавируса, Комисија ће у континуитету и пажљиво пратити припрему сваку од фаза неопходних за увођење државне матуре, као и реализацију Пројекта ИПА2015 „Унапређење квалитета средњег образовања и васпитања путем увођења испита – Државна матура“.

Један од фокуса ове Комисије биће услови за квалификацију кандидата на високошколске установе, јер одређени број њих није усвојио документа у којима се дефинишу критеријуми за упис на студије након положене државне матуре. У циљу увођења националног испита на крају средњег образовања, као и другим реформским корацима, Министарство просвете, науке и технолошког развоја има снажну подршку Европске уније.

О државној матури

Државна матура у школској 2023/24. години