Израда годишњих тестова за испитивање ученичких постигнућа на крају IV разреда основне школе за предмете Српски језик и Математика

У оквиру испитивања ученичких постигнућа, Завод је у периоду 2003-2006. спровео три обухватна тестирања – национална испитивања ученика III и IV разреда и тестирање ученика VIII разреда у циљу помоћи у дефинисању стандарда за крај обавезног образовања. Приликом извођења поменутих тестирања, запослени у образовним установама изразили су велико интересовање за добијање повратних информација о успеху ученика и потребу за увођењем праксе екстерног испитивања ученичког знања. Имајући претходно у виду, а услед недостатка адекватних тестова на тржишту, Завод који има потребно искуство, људске и друге ресурсе потребне за израду тестова одговарајућих метријских карактеристика, приступио је изради комерцијалних тестова за испитивање постигнућа ученика IV разреда из предмета Српски језик и Математика, што би омогућило школама да сами планирају и наруче тестирање ученика ради утврђивања њихове успешности.

Годишњи, сумативни тест, оријентисан на критеријум, вреднује примену научених наставних садржаја и усвојених вештина и ставова. Ради подизања нивоа квалитета учења и образовања, нужно је пратити у континуитету ученичка постигнућа. Посебно је важно вредновати ученичка постигнућа након првог образовног циклуса, и то у оквиру предмета Српски језик, Математика и Природа и друштво, који су основни наставни предмети од значаја за усвајање свих осталих наставних садржаја у току даљег школовања. Анализом резултата тестирања на нивоу школе, разреда, одељења и ученика појединачно, и наставник и ученик стичу сазнање о томе шта се очекује од ученика на тесту знања, уз повратну информацију о квалитету учења. Општи циљ пројекта је oсигурање квалитета образовања на основу вредновања ученичких постигнућа на крају првог образовног циклуса. Специфични циљ се односи на израду валидног инструмента у виду годишњег теста којим се утврђује шта су и до ког нивоа ученици научили и које циљеве и у којој мери су ученици достигли у настави у оквиру три предмета у односу на званични Наставни план и програм.

Реализација и резултати:

Српски језик и Математика У 2007. години радне групе су израдиле пробне верзије испитних свезака које су биле пилотиране у мају 2007. године у 11 основних школа, пилот-тестирањем је било обухваћено 21 одељење. Тест из Српског језика је радило 494 ученика, а из Математике 492 ученика. Главно тестирање је вршено у мају а за тестирање се пријавило 28 школа. Из предмета Српски језик тестирано је 1769 ученика из 82 одељења, а из предмета Математика, 1857 ученика из 85 одељења. Извештаји школама су достављени до краја јуна. У 2008. години је извршено пилот-тестирање нових инструмената на репрезентативном узорку од 17 школа на територији Београда са укупно 35 одељења и 826 испитаних ученика. Реализована је обука испитивача у Београду, Нишу, Чачку и Новом Саду. Обуку су водили пројектни координатори, а праћење директор Завода. Главно тестирање је спроведено у укупно 63 школе, 143 одељења са 3000 ученика. Од тог броја узорак је обухватио 44 школе, 86 одељења и 1870 испитаних ученика (буџетско финансирање); док је самофинансирајућих школа било 19 са 57 одељења и 1130 испитаних ученика. На основу добијених резултата, структурирани су извештаји за школе на три нивоа информација: за разред, одељење и сваког ученика појединачно. Подаци за извештаје састављени су на основу статистички добијених и обрађених резултата који су аутоматски генерисани.