Израда предлога стандарда ученичких постигнућа за крај обавезног образовања (2005-2006)

Образовни стандарди представљају суштинска знања, вештине и умења која ученици треба да поседују на одређеном нивоу образовања. Преко образовних стандарда, образовна мисија и задаци школе као образовне институције преведени су у конкретне термине и појмове. Образовни стандарди се дефинишу у терминима мерљивог понашања ученика и могу се проверавати, тј. испитивати тестовима.

Предлог образовних стандарда припремили су стручни тимови које је именовало Министарство просвете. Именовано је 10 тимова са укупно 88 чланова. Тимови су састављени од стручњака за предмет, стручњака за образовне науке, стручњака за научну дисциплину, координатора пројектне компоненте. На основу процене чланова стручних тимова и резултата емпиријског истраживања, развијени су предлози образовних стандарда за крај обавезног образовања.

Реализација и продукти:

У току 2005-2006. обављене су следеће активности које се односе на израду предлога стандарда ученичких постигнућа за крај обавезног образовања: дефинисане су кључне области, дефинисани дескриптори и нивои, израђени задаци и тестови, извршено је тестирање на репрезентативном узорку ученика VIII разреда. Истраживањем је обухваћено 159 школа, 429 одељења и 11500 ученика из свих школских управа. Том приликом:
  • извршено је испитивање (пилот 2005. и главно тестирање 2006. године);
  • дефинисани су образовни стандарди за 10 предмета за крај обавезног образовног циклуса (за Српски језик, Математику, Историју, Географију, Биологију, Физику, Хемију, Музичку културу, Ликовну културу и Физичко васпитање, новембар 2006);
  • сачињени су предлози стандарда уобличени у Стандард документ и достављени Министарству просвете ради предлагања Националном просветном савету (фебруар 2007);
  • написани су приручници за 10 предмета који треба да послуже као подршка наставницима у коришћењу предложених стандарда.