Истраживање стања у васпитно-образовним установама у Србији у вези са школским спортом

У оквиру израде стратегије развоја школског и универзитетског спорта, пројекта „Национална стратегија за развој школског спорта“, Олимпијски комитет Србије је ангажовао Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања ради вршења посебног истраживања које има за циљ да се испита реално стање у образовно-васпитним установама, а односи се на: опремљеност образовно-васпитних установа у Србији (што је предуслов за реализацију и заступљеност ваннаставних садржаја), као и организацију и укљученост школске популације у систем школских такмичења на свим нивоима.

Истраживање је подразумевало низ активности које су дефинисане Уговором, чиме се Завод обавезао да изврши: осигурање квалитета упитника који је сачинила радна група; дизајн, прелом и штампу упитника; организацију истраживања; прикупљање података и формирање базе података; статистичку обраду података и елементарну интерпретацију података.

Реализација и резултати:
Штампани извештај Истраживања стања у образовно-васпитним установама у Србији у вези са школским спортом достављен је наручиоцу посла.