Коментари и мишљења у вези са задацима на тесту за пробни завршни испит 2018

Коментари, мишљења и конструктивни предлози, везани за задатке на тесту за пробни завршни испит 2018, могу бити достављени на мејл probnitest@ceo.gov.rs.

Сваки меил ће бити размотрен и обрађен од стране стручног тима у Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања.