Међународно испитивање ученичких постигнућа у Математици и природним наукама TIMSS 2007 (2005-2007)

У оквиру области рада Реализација међународних студија Завод је у сарадњи са Институтом за педагошка истраживања извршио пилот (2006) и главно испитивање (2007) ученичких постигнућа у Математици и природним наукама – TIMSS.

 

Истраживање TIMSS је међународна компаративна студија која се реализује у више од 60 земаља са циљем да се утврде нивои знања ученика из Математике и природних наука, те да се испита повезаност постигнућа ученика у контексту са наставним планом и програмом, условима наставе и учења, институционалне организације и породичних услова.

Реализација и резултати:

Испитивање се састојало из две фазе: пробно испитивање у току 2006. године, са циљем да се дође до коначних верзија мерних инструмената и главно испитивање, 2007. године, са адаптираним инструментима на репрезентативном узорку ученика VIII разреда основне школе. Пробно испитивање урађено је у мају 2006. године, на узорку од 34 школе, из којих су била одабрана по два одељења VIII разреда, што је чинило 1500 ученика VIII разреда, 34 директора школа, око 45 наставника математике и око 150 наставника предмета природних наука. Главно испитивање је реализовано од 8. до 17. маја 2007. године и обухватило је 5456 ученика VIII разреда у 147 основних школа, односно 227 одељења. У испитивању је учествовало 900 наставника природних наука и 227 наставника математике. Резултати истраживања биће објављени у децембру 2008. године. Они свакако могу да послуже за проверу делотворности постојећег система образовања из чега треба да проистекне унапређивање квалитета образовног система.