Национално тестирање ученика III и IV разреда

Национално испитивање је средство које треба да обезбеди поуздане и валидне информације о томе шта ученици науче у школи и који фактори утичу на образовна постигнућа. Национално испитивање подразумева коришћење валидних, тестовних инструмената ради испитивања знања из различитих предмета који се периодично организују и који пружају наставницима, школама и креаторима образовне политике увид у постигнућа ученика, што је неопходно за одговорно и ефикасно управљање образовањем.

Министарство просвете и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања у два наврата су реализовали испитивање постигнућа ученика III и IV разреда основне школе, са циљем да се утврде у којој мери су ученици овладали кључним знањима и вештинама које су неопходне за наставак школовања, као и који фактори утичу на ниво остварених постигнућа. Истраживање је реализовано на репрезентативном узорку школа.Узорком су били покривени сви региони Србије, а пропорционално су биле заступљене школе из сеоских, градских и великих градских средина. У свакој школи су тестирана два одељења IV разреда (одељење А и Б).

У оквиру испитивања поред тестова за испитивање ученичких постигнућа из Српског језика (матерњег језика), коришћени су и упитници које су поред ученика попуњавали и наставници и директори. Испитивање су вршили посебно обучени испитивачи. Анализа података прикупљених и приказаних у процесу овог истраживања добра је основа за сагледавање остварености циљева и задатака наставног програма из Српског језика и Математике у III и IV разреду основне школе и разумевање утицаја одређених фактора на постигнућа ученика. На основу добијених резултата, Министарство просвете и спорта РС има увид у реална постигнућа ученика и факторе који на њих утичу, што је један од елемената у планирању стратегије унапређивања образовања.

Добијени подаци треба да послуже Министарству у креирању и вођењу образовне политике у смислу: провере остварености циљева образовног система и одлучивања заснованог на чињеницама, утврђивања степена остварености циљева образовања у различитим регионима ради предузимања одређених мера, утврђивања степена напредовања ученика у зависности од релевантних показатеља како би сви ученици имали једнаке образовне шансе.

Реализација и продукти: Национално тестирање ученика трећег разреда основне школе (2003-2004)

Националним тестирањем ученика III разреда обезбеђене су поуздане и валидне информације о ученичким постигнућима из матерњег језика и Математике. У оквиру пробног тестирања које је реализовано током маја 2003. године на репрезентативном узорку ученика, који је обухватио 3809 ученика из 76 школа, основни задатак је био да се провери квалитет задатака, тестова и упитника који ће бити коришћени у фази главног тестирања.

У главном тестирању, које је реализовано у мају 2004. године, испитан је репрезентативан узорак ученика III разреда који је чинило 4887 ученика из 119 школа. Сваки ученик је попуњавао по један тест из Српског језика и Математике, као и упитник за ученике. Ученици су били тестирани од стране посебно обучених испитивача у одељењима у којима похађају наставу, док су за то време наставници и директори попуњавали упитнике.

Извештај са Националног тестирања ученика III разреда основне школе предат је Министарству 2005. године на српском и енглеском и налази се на сајту Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.

Образовна постигнућа ученика 4. разреда

Национално тестирање ученика четвртог разреда основне школе (2005-2006)

Пробно испитивање са циљем утврђивања валидности инструмената одржано је у фебруару 2006. године на узорку од 30 школа, 56 одељења, укупно 1276 ученика из 13 школских управа, док је главно тестирање ученика IV разреда основне школе реализовано у мају 2006. године. Тим истраживањем је обухваћено 126 школа, 232 одељења и 5120 ученика из 13 школских управа. Извештај са Националног тестирања ученика IV разреда основне школе предат је Министарству 2006. године на српском и енглеском, као и Националном просветном савету 2007. године. Сачињен је приручник за учитеље IV разреда из Српског језика и Математике.