Обука у оквиру програма стручног усавршавања

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања у сарадњи са Уницефом и Центром за образовне политике реализује пројекат Унaпрeђивaњe квaлитeтa oбрaзoвнoг систeмa Рeпубликe Србиje крoз унaпрeђивaњe eфeктивнoсти систeмa спoљaшњeг врeднoвaњa рaдa шкoлa и рaзвoj хoризoнтaлнoг учeњa измeђу шкoлa (SHARE) у циљу изградње одрживог система унапређивања квалитета рада школа заснованог на остваривању сарадње између школа и хоризонталног учења међу колегама једнаких по позицији и образовању.

У оквиру овог пројеката реализована је још једна у низу обука, овај пут са циљем да учесници савладају теоријску основу за развој програма сталног стручног усавршавања. Учесници су упућени како да планирају и креирају одговарајуће програме сталног стручног усавршавања у складу са идентификованим потребама школа (којима је потребна додатна подршка) или са потребама наставника једнаких по образовању и позицији, као и да самостално реализују обуке из својих области за друге кориснике у образовном систему.

Једнодневна обука је реализована 30. и 31. јануара 2017. године, у просторијама ЗВКОВ-а и ЗУОВ-а и на њима је учествовало укупно 96 наставника и 20 директора и стручних сарадника.

Према подацима из евалуационих листова, учесници су са семинара отишли веома задовољни и са испуњеним очекивањима. У наредном периоду очекује се да тимови из 20 школа, које су имале своје представнике, сачине програме стручног усавршавања који ће бити у функцији ширења добрих пракси. Очекује се да ће школе своје програме стручног усавршавања сачинити до 30. августа, а пилотирање је планирано за септембар 2017. године.

1

2

3

4

5

6

7

8