Онлајн тестирања за потребе преквалификације за ИТ

13.10.2020. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања потписао је уговор са UNDP in Serbia у коме се обавезује да, за потребе реализације пројекта Serbia at Your Fingertips – Digital Transformation for Development организује и реализује тестирање знања и способности кандидата пријављених за учешће у програму преквалификације за ИТ занимања. Тест-питања биће из области: алгоритамске писмености, логичког резоновања и способности решавања проблема повезаних са информационо-комуникационим технологијама, као и из области енглеског језика и опште интелектуалне способности, емоционалне стабилности, савесности и сарадљивости.  Тестирање ће бити спроведено онлајн, током октобра и новембра, према динамици коју одреди UNDP in Serbia.