Закон о основама система образовања и васпитања предвидео је описно оцењивање у првом разреду обавезног образовања. Описне оцене су део педагошке документације и евиденције коју наставник мора да води да би пратио и евидентирао напредовање својих ученика. Оне морају да пруже јасне и прецизне информације о раду и постигнућу сваког ученика. Због тога што је примена описног оцењивања новост у нашој педагошкој пракси, као и због уочених проблема и потешкоћа у досадашњој једногодишњој примени, потребно је додатном обуком пружити подршку наставницима у примени описног оцењивања и у континуираном праћењу напредовања ученика.

 

Пројекат „Описно оцењивање у функцији праћења развоја и напредовања ученика“  започет је у децембру 2003. у Министарству просвете и спорта и у оквиру његове реализације до 2006. обучен је један број учитеља за описно оцењивање. У октобру 2006, Министарство просвете и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања склопили су уговор  о пружању услуга истраживања и развоја, а чији је предмет била реализација пројекта „Описно оцењивање у функцији праћења развоја и напредовања ученика“ у оквиру кога је требало да се за описно оцењивање обуче сви учитељи и стручни сарадници који до тада нису прошли обуку. Пројекат је финансиран средствима из Националног инвестиционог плана.

Општи и специфични циљеви пројекта:
Општи циљ семинара је био развијање и унапређивање квалитета описног оцењивања у првом разреду основне школе кроз обуку наставника и размену њихових искустава док су специфични циљеви следећи:

  • упознавање наставника са функцијом и елементима описног оцењивања;
  • упознавање наставника са претпостављеним нивоима постигнућа који могу бити помоћно средство за формулисање описних оцена;
  • унапређивање начина извештавања ученика и родитеља о постигнућима ученика;
  • пружање помоћи у вођењу  педагошке документације и евиденције у описном оцењивању;
  • развијање модела могућих облика сарадње у развијању описног оцењивања у оквиру школе или више школа и у сарадњи са стручним институцијама.

Реализација и резултати:
Семинари о описном оцењивању припремљени су на основу материјала који је коришћен током обуке наставника за описно оцењивање 2004. године, уз извесне корекције. Активности на семинару биле су прилагођене потребама свакодневне наставне праксе у одељењу.
Основне активности овог пројекта биле су:

  • анализа примене описног оцењивања у нашој наставној пракси и резултата претходне обуке, припремање и уношење евентуалних корекција у материјал за обуку наставника у основним школама;
  • штампање материјала за обуку наставника у основним школама (Приручник за наставнике);
  • извођење обуке у основним школама;
  • анализа резултата обуке у основним школама.

Семинар омогућава активно учешће наставника и покреће њихову међусобну сарадњу. Пројекат је реализован по предвиђеном плану и динамици.
У периоду 2006-2008. године реализовано је 263 семинара са укупно 11990 учесника на територији свих школских управа у Републици Србији, укључујући и Косово и Метохију. Семинаре је реализовало 96 водитеља. Испитивањем потреба утврђено је да још 2000 наставника треба да прође ову обуку.