Оцењивање у друштвеним наукама и унапређивање квалитета наставе

Вредновање резултата учења је један од механизама успостављања система осигурања квалитета у образовању. Општи циљ пројекта је успостављање критеријума за вредновање квалитета рада у домену праћења и вредновања степена остварености циљева и задатака образовања у области друштвених наука.

Специфичан циљ се односи на унапређење квалитета рада наставника у домену праћења и вредновања степена остварености циљева и задатака образовања у области друштвених наука (предмет Историја) развијањем модела објективног оцењивања у нашој наставној пракси.
Повезивањем циљева образовања, циљева учења Историје, кључних садржаја школског предмета и онога што треба да буде предмет оцењивања побољшаће се квалитет и ефективност образовања у области учења Историје.

Реализација и резултати:
Већи део пројекта реализован је од половине октобра до краја децембра 2007. године. У том периоду обучено је 8 водитеља, одржано је 11 семинара на којима је учествовало 30 просветних саветника и 300 наставника историје. Одржан је и стручни скуп под називом „Историја у основној школи“, који је имао 40 учесника, чији је циљ био грађење консензуса историчара о томе који кључни појмови треба да буду резултат учења предмета Историја у основној школи.

На основу добијених материјала, радна група је упоредила и ускладила листе кључних појмова по периодима историје примењујући хронолошки приступ, издвојила у ком периоду историје се појам први пут уводи и како, када одређени појам треба проширити или му дати ново значење у другом историјском контексту. За појмове који су издвојени као кључни за одређени период историје хијерархијски су „везане“ најважније информације за разумевање појмова и процеса у историји. Сачињене листе кључних појмова су неопходна и драгоцена основа како за вредновање резултата учења, тако и за израду наставног програма.

Крајњи продукт је Приручник за наставнике заснован на предлозима, резултатима рада и искуствима учесника семинарa под називом „Кључни појмови за крај обавезног основног образовања за наставни предмет Историја“, који је половином 2008. године штампан у тиражу од 800 примерака. До краја 2008. године биће организован стручни скуп на ту тему.

Партнер у реализацији пројекта је Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“. Пројекат се реализује уз активно учешће наставника историје из свих школских управа на територији Републике Србије.

Опис и разлози за спровођење пројекта:
Објективност оцењивања ученика и повећање те објективности у нашим школама претпостављају примену различитих метода и техника оцењивања ученичких постигнућа. Тестовима се пружа подједнака могућност свим ученицима да искажу своја знања и умећа, повећава се објективност оцењивања и остварује боље праћење напредовања ученика, чиме се доприноси квалитету процеса учења. У Заводу је током 2005. и  2006. године концептуализован семинар Примена тестова знања у основној и средњој школи, а 2007. године завршени су  приручници за водитеље и наставнике. Те године реализована је обука 42 водитеља (наставници и стручни сарадници из основних и средњих школа и просветни саветници запослени у школским управама).

Током семинара, поред теоријских предавања наставници анализирају тестовске задатке и вежбају израду задатака и тестова знања, а по завршетку обуке добијају  задатак да водитељима доставе примере тестова и тестовских задатака које су у међувремену креирали. Овај материјал процењује и припрема га за публиковање посебно формиран тим.

Општи и специфични циљеви пројекта
Општи циљ семинара се односи на унапређивање праксе оцењивања у основним и средњим школама, док су специфични циљеви унапређивање знања наставника о вредновању постигнућа ученика применом тестова знања и низова задатака објективног типа и унапређивање знања наставника о примени објективних критеријума у оцењивању.

Семинар је намењен наставницима који су завршили обуку у оквиру пројекта Школско оцењивање у основној и средњој школи и концептуално и садржајно представља њен наставак, тј. следећу фазу у оспособљавању наставника за примену објективних критеријума у оцењивању и израду тестовских задатака и  низова задатака објективног типа. Наставници  се упознају са врстама тестова и тестовских задатака, са особинама доброг задатка (јасна инструкција, конкретан захтев, прегледан задатак, одређено бодовање) и са комбиновањем задатака различитих облика и нивоа тежине у тестовске форме. Захтевом да водитељима доставе низове задатака објективног типа, које су наставници направили после обуке, додатно се подржава примена знања стечених током обуке у пракси.

Реализација и резултати:
До сада је реализовано 15 семинара на којима је било 374 учесника, наставника старијих разреда основне школе. Планирано је да се у другој половини 2008. године реализује 20 семинара у основним и средњим школама и обучи око 600 наставника.
Овај семинар одобрен је од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања и налази се у Каталозима програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2007/2008. и 2008/2009. годину, а према процени Министарства просвете, сврстан је у категорију обавезних програма стручног усавршавања.