Надлежности

Надлежности

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања основан је Одлуком о оснивању Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања Владе Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 73/04), ради обављања развојних, саветодавних, истраживачких и других послова у предшколском, основном и средњем образовању и васпитању.

Надлежности Завода су прописане Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 88/2017), у коме је у члану 43. наведено да Завод обавља стручне послове у области праћења и вредновања степена остварености општих принципа, циљева образовања и васпитања, остваривања стандарда постигнућа по нивоима и врстама образовања, као и друге послове, у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

Завод из става 1. овог члана у свом саставу има организационе јединице – центре, и то:

1) Центар за осигурање квалитета рада установа;

2) Центар за испите;

3) Центар за међународна, национална испитивања и развојно-истраживачке послове;

4) Центар за образовну технологију.

Завод прописује начин осигурања тајности и руковања подацима у поступку припреме испита, начин коришћења и архивирања података добијених у спроведеним међународним и националним испитима.

Завод је дужан да објави извештај о резултатима националних и међународних испита и истраживања и националне извештаје о спољашњем вредновању квалитета рада установа, у року од 30 дана од дана израде извештаја.