Организациона структура

Организациона структура

За остваривање квалитета, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања систематизовано је 60 радних места. У оквиру Правилника дефинисани су послови, одговорности, овлашћења, компетенције и правни захтеви за свако радно место. У оквиру Завода постоје три веће организационе јединице – центра:

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА
В.Д. директора
др Бранислав Ранђеловић
brandjelovic@ceo.gov.rs
011/206-7001
branislavrandjelovic
Заменик директора
др Гордана Чапрић
gcapric@ceo.gov.rs
011/206-7027
goca-capric
СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
Славица Пешић
spesic@ceo.gov.rs
011/206-7021
slavicapesic

Одељење за нормативно-правне, финансијске и административне послове

РУКОВОДИЛАЦ ПРАВНИХ, КАДРОВСКИХ И АДМИНИСТРАТИВНИХ
ПОСЛОВА
Смиљка Петровић
spetrovic@ceo.gov.rs
011/206-7024
smiljkapetrovic
РУКОВОДИЛАЦ ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА
Гордана Томић
gtomic@ceo.gov.rs
011/206-7010
gordanatomic
ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНE
ПОСЛОВE
Драган Ђорђевић
ddjordjevic@ceo.gov.rs
011/206-7011
dragandjordjevic
СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Mилијана Арамбашић
marambasic@ceo.gov.rs
011/206-7022
milijanaarambasic
ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР
Јелена Исаковић
jisakovic@ceo.gov.rs
011/206-7000
jelenaisakovic

Одељење за информатичке и издавачке послове

РУКОВОДИЛАЦ ПОСЛОВА СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА
Аљоша Станић
astanic@ceo.gov.rs
011/206-7014
aljosastanic
ПРОЈЕКТАНТ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ПРОГРАМА
Ивана Николић
inikolic@ceo.gov.rs
011/206-7025
ivananikolic
САРАДНИК ЗА ДИЗАЈН И ПРИПРЕМУ ПОВЕРЉИВОГ ИСПИТНОГ МАТЕРИЈАЛА
Мирослав Јовановић
mjovanovic@ceo.gov.rs
011/206-7028
 miroslavjovanovic
САРАДНИК ЗА ПРИПРЕМУ, ИЗРАДУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ПОВЕРЉИВОГ ИСПИТНОГ МАТЕРИЈАЛА
Веселин Жижић
vzizic@ceo.gov.rs
206-7018
veselinzizic

Одељење за техничке посовле

СЛУЖБЕНИК ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ И МАРКЕТИНГ
мр Снежана Дамњановић
sdamnjanovic@ceo.gov.rs
011/206-7031
snezanadamnjanovic
ТЕХНИЧАР ЗА ШТАМПУ
Саша Вишњић
svisnjic@ceo.gov.rs
011/206-7033
sasavisnjic
КЊИГОВЕЗАЦ
Славица Петронијевић
spetronijevic@ceo.gov.rs
206-7017
slavicapetronijevic
КОРЕКТОР
Љиљана Петровић
ljpetrovic@ceo.gov.rs
011/206-7030
ljiljanapetrovic
ЦЕНТАР ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВА
Руководилац центра
Данијела Ђукић
ddjukic@ceo.gov.rs
011/206-7005
 
САВЕТНИК ЗА РАЗВОЈ И ПРИМЕНУ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА
маст. филол. Ана Пејић
apejic@ceo.gov.rs
011/206-7005
anapejic
САВЕТНИК ЗА РАЗВОЈ И ПРИМЕНУ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА УСТАНОВА
Весна Картал
vkartal@ceo.gov.rs
011/206-7006
vesna kartal
ОРГАНИЗАТОР ОБУКА И НАЦИОНАЛНИХ ИСПИТИВАЊА
Душица Палчић
dpalcic@ceo.gov.rs
011/206-7002
dusicapalcic
ЦЕНТАР ЗА ИСПИТЕ
Руководилац Центра
маст. мат. Драгана Станојевић
dstanojevic@ceo.gov.rs
011/206-7015
draganastanojevic
САВЕТНИК ЗА РАЗВОЈ ИСПИТНИХ ПРОГРАМА И ПРИПРЕМУ ИСПИТНИХ
ИНСТРУМЕНАТА
Kaтa Симић-Мишић
ksmisic@ceo.gov.rs
011/206-7007
katasimicmisic
САВЕТНИК ЗА РАЗВОЈ ИСПИТНИХ ПРОГРАМА И ПРИПРЕМУ ИСПИТНИХ
ИНСТРУМЕНАТА
Жаклина Катић
zkatic@ceo.gov.rs
011/206-7013
zaklinakatic
САВЕТНИК ЗА РАЗВОЈ ИСПИТНИХ ПРОГРАМА И ПРИПРЕМУ ИСПИТНИХ
ИНСТРУМЕНАТА
мр Катарина Глишић
kglisic@ceo.gov.rs
011/206-7009
katarinaglisic
САВЕТНИК ЗА РАЗВОЈ ИСПИТНИХ ПРОГРАМА И ПРИПРЕМУ ИСПИТНИХ
ИНСТРУМЕНАТА
мр Невенка Томановић
ntomanovic@ceo.gov.rs
011/206-7012
 
САВЕТНИК ЗА РАЗВОЈ ИСПИТНИХ ПРОГРАМА И ПРИПРЕМУ ИСПИТНИХ
ИНСТРУМЕНАТА
Милица Јаковљевић Радовановић
mjakovljevic@ceo.gov.rs
011/206-7029
 САВЕТНИК ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА ИСПИТНОГ МАТЕРИЈАЛА
маст. филол. Тања Трбојевић
ttrbojevic@ceo.gov.rs
011/206-7008
tanjatrbojevic
ОРГАНИЗАТОР ОБУКА И НАЦИОНАЛНИХ ИСПИТИВАЊА
 Мастер менаџ. Ана Тимотијевић
atimotijevic@ceo.gov.rs
011/206-7012
anatimotijevic
ЦЕНТАР ЗА МЕЂУНАРОДНА, НАЦИОНАЛНА ИСПИТИВАЊА И РАЗВОЈНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ ПОСЛОВЕ
Руководилац Центра
011/206-7012
САВЕТНИК ЗА ОБРАЗОВНЕ ИСТРАЖИВАЧКО-АНАЛИТИЧКЕ ПОСЛОВЕ И
СТАТИСТИКУ
спец. Јелена Недељковић
jnedeljkovic@ceo.gov.rs
011/206-7026
jelenanedeljkovic
САВЕТНИК ЗА ОБРАЗОВНЕ ИСТРАЖИВАЧКО-АНАЛИТИЧКЕ ПОСЛОВЕ И
СТАТИСТИКУ
Јелена Петровић
jpetrovic@ceo.gov.rs
011/206-7020
jelenapetrovic
ОРГАНИЗАТОР ОБУКА И НАЦИОНАЛНИХ ИСПИТИВАЊА
Наташа Јокић
njokic@ceo.gov.rs
011/206-7019
natasajokic