Организациона структура

Организациона структура

За остваривање квалитета, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања систематизовано је 60 радних места. У оквиру Правилника дефинисани су послови, одговорности, овлашћења, компетенције и правни захтеви за свако радно место. У оквиру Завода постоје три веће организационе јединице – центра:

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА
В.Д. директора
др Бранислав Ранђеловић
brandjelovic@ceo.gov.rs
011/206-7001
Заменик директора
др Гордана Чапрић
gcapric@ceo.gov.rs
011/206-7027
СЛУЖБЕНИК ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ И МАРКЕТИНГ
мср Маријана Јаношевић
mjanosevic@ceo.gov.rs
011/206-7006
ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР
Марија Јовановић
marijajovanovic@ceo.gov.rs
011/206-7006
ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР
Јелена Исаковић
jisakovic@ceo.gov.rs
011/206-7000
jelenaisakovic
ЦЕНТАР ЗА ИСПИТЕ
Руководилац Центра
мср Драгана Станојевић
dstanojevic@ceo.gov.rs
011/206-7015
САВЕТНИК ЗА РАЗВОЈ ИСПИТНИХ ПРОГРАМА И ПРИПРЕМУ ИСПИТНИХ
ИНСТРУМЕНАТА
Kaтa Симић-Мишић
ksmisic@ceo.gov.rs
011/206-7007
САВЕТНИК ЗА РАЗВОЈ ИСПИТНИХ ПРОГРАМА И ПРИПРЕМУ ИСПИТНИХ
ИНСТРУМЕНАТА
Жаклина Катић
zkatic@ceo.gov.rs
011/206-7013
САВЕТНИК ЗА РАЗВОЈ ИСПИТНИХ ПРОГРАМА И ПРИПРЕМУ ИСПИТНИХ
ИНСТРУМЕНАТА
мр Катарина Глишић
kglisic@ceo.gov.rs
011/206-7009
САВЕТНИК ЗА РАЗВОЈ ИСПИТНИХ ПРОГРАМА И ПРИПРЕМУ ИСПИТНИХ
ИНСТРУМЕНАТА
мр Невенка Томановић
ntomanovic@ceo.gov.rs
011/206-7012
 
САВЕТНИК ЗА РАЗВОЈ ИСПИТНИХ ПРОГРАМА И ПРИПРЕМУ ИСПИТНИХ
ИНСТРУМЕНАТА
Милица Јаковљевић Радовановић
mjakovljevic@ceo.gov.rs
011/206-7029
САВЕТНИК ЗА РАЗВОЈ ИСПИТНИХ ПРОГРАМА И ПРИПРЕМУ ИСПИТНИХ ИНСТРУМЕНАТА
Срђан Зрнић
szrnic@ceo.gov.rs
011/206-7023
САВЕТНИК ЗА РАЗВОЈ ИСПИТНИХ ПРОГРАМА И ПРИПРЕМУ ИСПИТНИХ
ИНСТРУМЕНАТА
спец. Јелена Недељковић
jnedeljkovic@ceo.gov.rs
011/206-7026
ОРГАНИЗАТОР ОБУКА И НАЦИОНАЛНИХ ИСПИТИВАЊА
 мср Александар Станисављевић
astanisavljevic@ceo.gov.rs
011/206-7032
ОРГАНИЗАТОР ОБУКА И НАЦИОНАЛНИХ ИСПИТИВАЊА
Наташа Јокић
njokic@ceo.gov.rs
011/206-7019
ЦЕНТАР ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВА
Руководилац центра
др Елизабета Каралић
ekaralic@ceo.gov.rs
САВЕТНИК ЗА РАЗВОЈ И ПРИМЕНУ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА
Јелена Петровић
jpetrovic@ceo.gov.rs
011/206-7020
САВЕТНИК ЗА РАЗВОЈ И ПРИМЕНУ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА
мр Снежана Дамњановић
sdamnjanovic@ceo.gov.rs
011/206-7031
ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК
Марина Антић
mantic@ceo.gov.rs
011/206-7002
ЦЕНТАР ЗА МЕЂУНАРОДНА, НАЦИОНАЛНА ИСПИТИВАЊА И РАЗВОЈНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ ПОСЛОВЕ
Руководилац центра
Данијела Ђукић ddjukic@ceo.gov.rs 011/206-7005  
 САВЕТНИК ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА ИСПИТНОГ МАТЕРИЈАЛА
мср Тања Трбојевић ttrbojevic@ceo.gov.rs 011/206-7008
ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК
мср Теодора Бојовић tbojovic@ceo.gov.rs 011/206-7002
ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВНУ ТЕХНОЛОГИЈУ
РУКОВОДИЛАЦ ЦЕНТРА
Катарина Алексић
kaleksic@ceo.gov.rs
011/206-7039
ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК
Светлана Антић
santic@ceo.gov.rs
011/206-7025
ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК
Кристина Милутиновић
kmilutinovic@ceo.gov.rs
011/206-7025
СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
Славица Пешић
spesic@ceo.gov.rs
011/206-7021

Сектор за нормативно-правне и административне послове

РУКОВОДИЛАЦ ПРАВНИХ, КАДРОВСКИХ И АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСЛОВА
Смиљка Петровић
spetrovic@ceo.gov.rs
011/206-7024
СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Mилијана Арамбашић
marambasic@ceo.gov.rs
011/206-7022

Сектор за финансијске послове

РУКОВОДИЛАЦ ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА
Гордана Томић
gtomic@ceo.gov.rs
011/206-7010
ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНE
ПОСЛОВE
Драган Ђорђевић
ddjordjevic@ceo.gov.rs
011/206-7011

Сектор за информатичке, издавачке и техничке послове

РУКОВОДИЛАЦ ПОСЛОВА ТЕЛЕКОМУНИKАЦИОНИХ СИСТЕМА
Мирослав Јовановић
mjovanovic@ceo.gov.rs
011/206-7028
ПРОЈЕКТАНТ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ПРОГРАМА
Ивана Николић
inikolic@ceo.gov.rs
011/206-7025
АДМИНИСТРАТОР ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА
Предраг Мишић
pmisic@ceo.gov.rs
011/206-7014
САРАДНИК ЗА ПРИПРЕМУ, ИЗРАДУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ПОВЕРЉИВОГ ИСПИТНОГ МАТЕРИЈАЛА
Веселин Жижић
vzizic@ceo.gov.rs
206-7018

ОРГАНИЗАТОР ОБУКА И НАЦИОНАЛНИХ ИСПИТИВАЊА
мср Ана Тимотијевић
atimotijevic@ceo.gov.rs
011/206-7034
ТЕХНИЧАР ЗА ШТАМПУ
Саша Вишњић
svisnjic@ceo.gov.rs
011/206-7033
КЊИГОВЕЗАЦ
Славица Петронијевић
spetronijevic@ceo.gov.rs
206-7017
КОРЕКТОР
Љиљана Петровић
ljpetrovic@ceo.gov.rs
011/206-7030