Организациона структура

Организациона структура

За остваривање квалитета, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања систематизовано је 60 радних места. У оквиру Правилника дефинисани су послови, одговорности, овлашћења, компетенције и правни захтеви за свако радно место. У оквиру Завода постоје три веће организационе јединице – центра:

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА
Директор Завода
Проф. др Бранислав Ранђеловић
brandjelovic@ceo.gov.rs
011/206-7001
Заменик директора
др Гордана Чапрић
gcapric@ceo.gov.rs
011/206-7027
ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР
Јелена Исаковић
jisakovic@ceo.gov.rs
011/206-7000
jelenaisakovic
ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР
Марија Јовановић
marijajovanovic@ceo.gov.rs
011/206-7006
ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР
Љубица Здравковић

ljzdravkovic@ceo.gov.rs
011/206-7000

ЦЕНТАР ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВА
Помоћник директора - Руководилац центра
др Елизабета Каралић
ekaralic@ceo.gov.rs
САВЕТНИК
Наташа Јокић
njokic@ceo.gov.rs
011/206-7019
Истраживач - аналитичар
Јелена Стошић
jstosic@ceo.gov.rs
011/206-7000
Истраживач - аналитичар
Катарина Оташевић
kotasevic@ceo.gov.rs
011/206-7000
ЦЕНТАР ЗА МЕЂУНАРОДНА, НАЦИОНАЛНА ИСПИТИВАЊА И РАЗВОЈНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ ПОСЛОВЕ
Помоћник директора - руководилац центра
Данијела Ђукић
ddjukic@ceo.gov.rs
011/206-7005
 
Руководилац сектора
мср Тања Трбојевић
ttrbojevic@ceo.gov.rs
011/206-7008
Руководилац сектора
Срђан Зрнић
szrnic@ceo.gov.rs
011/206-7023
Истраживач - аналитичар
мср Теодора Бојовић
tbojovic@ceo.gov.rs
011/206-7002
Истраживач - аналитичар
Светлана Антић
santic@ceo.gov.rs
011/206-7025
Истраживач - аналитичар
Бојана Марковић
bmarkovic@ceo.gov.rs
011/206-7000
ЦЕНТАР ЗА ИСПИТЕ
Помоћник директора - руководилац центра
Kaтa Симић-Мишић ksmisic@ceo.gov.rs 011/206-7007
Саветник
 мср Александар Станисављевић astanisavljevic@ceo.gov.rs 011/206-7032
Саветник
Жаклина Катић zkatic@ceo.gov.rs 011/206-7013
Саветник
Милица Јаковљевић Радовановић mjakovljevic@ceo.gov.rs 011/206-7029
Саветник
спец. Јелена Недељковић jnedeljkovic@ceo.gov.rs 011/206-7026
Саветник
мр Невенка Томановић ntomanovic@ceo.gov.rs 011/206-7012  
Саветник
мр Катарина Глишић kglisic@ceo.gov.rs 011/206-7009
ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВНУ ТЕХНОЛОГИЈУ
Помоћник директора - руководилац центра
Катарина Алексић kaleksic@ceo.gov.rs 011/206-7039
Пројектант информационих система
Катарина Андонов kandonov@ceo.gov.rs 011/206-7000
Истраживач - аналитичар
Кристина Милутиновић kmilutinovic@ceo.gov.rs 011/206-7025
СЛУЖБА ЗА АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
Гордана Томић gtomic@ceo.gov.rs 011/206-7010
Руководилац сектора
Смиљка Петровић spetrovic@ceo.gov.rs 011/206-7024
Руководилац сектора
Mилијана Арамбашић marambasic@ceo.gov.rs 011/206-7022
Организатор одржавања, уређаја и опреме
Снежана Дамњановић sdamnjanovic@ceo.gov.rs 011/206-7031
Дипломирани економиста
Маријана Јаношевић mjanosevic@ceo.gov.rs 011/206-7006
СЛУЖБА ЗА ИНФОМАТИЧКЕ И ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
Славица Пешић
spesic@ceo.gov.rs
011/206-7021
Руководилац одељења
Мирослав Јовановић
mjovanovic@ceo.gov.rs
011/206-7028
Руководилац сектора
Веселин Жижић
vzizic@ceo.gov.rs
011/206-7018
АДМИНИСТРАТОР ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА
Предраг Мишић
pmisic@ceo.gov.rs
011/206-7014
ОРГАНИЗАТОР ОБУКА И НАЦИОНАЛНИХ ИСПИТИВАЊА
мср Ана Тимотијевић
atimotijevic@ceo.gov.rs
011/206-7034
Сарадник на припреми испитног материјала
Стефан Јерић
sjeric@ceo.gov.rs
011/206-7000
Сарадник за административно техничке послове
Саша Вишњић
svisnjic@ceo.gov.rs
011/206-7033
Сарадник за административно техничке послове
Славица Петронијевић
spetronijevic@ceo.gov.rs
206-7017
Сарадник за административно техничке послове
Љиљана Петровић
ljpetrovic@ceo.gov.rs
011/206-7030
Сарадник за административно техничке послове
Аница Митровић
amitrovic@ceo.gov.rs
011/206-7000