Увођење стандарда ISO 9001

Увођење стандарда ISO 9001

КАКО СМО УСПОСТАВИЛИ СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ ПРЕМА ЗАХТЕВИМА СТАНДАРДА ISO 9001

Одлуком руководства Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања 2010. године, покренуте су активности у циљу успостављања система менаџмента квалитетом у складу са захтевима стандарда ISO 9001. Дефинисана је политика и циљеви квалитета са којима су запослени у Заводу, а потом се приступило писању докумената (процеса, процедура, упутстава и пословника о квалитету). Документација је у електронској форми доступна сваком запосленом у Заводу и доследно се примењује. Састављени су неопходни обрасци за прикупљање података о реализацији кључних послова и послова подршке, као и начин, место и период њиховог чувања. Према фазама успостављања система квалитета, запослени у Заводу су обучавани у области система менаџмента квалитетом и за интерне провераваче. У планираним терминима, најмање два пута годишње, врше се интерне провере система менаџмента квалитетом и преиспитивања од стране руководства Завода.

ПРЕДНОСТИ И КОРИСТИ ОД СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ

У документима су јасно описани послови са редоследом корака, одговорностима за сваки од њих и записима који настају током реализације. На тај начин запослени у Заводу брже и лакше обављају своје послове и увек имају податке из записа које могу да анализирају и превентивно делују како не би поновили евентуално утврђене грешке. Ово је уједно начин да непрекидно планирају и унапређују постојећу праксу. Руководство Завода има увек на располагању податке из записа о реализацији, па може да доноси одлуке на основу чињеница. На основу добијених података, руководство планира унапређење квалитета и лакше прати реализацију планираних активности. Завод добија значајну базу података, на основу овако успостављеног система менаџмента квалитетом, која је вишеструко корисна за будући рад зато што се увек може анализирати одређена активност и утврдити узрок евентуалне неусаглашености. Врло је важно и то што на овај начин потенцијал знања остаје у Заводу независно од промене кадрова. Оваква организација послова представља препознатљив квалитет Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.