О пројекту

О пројекту

О пројекту

2.1.1. Подршка школи након спољашњег вредновања – ИНОВАТИВНЕ ПРАКСЕ: (формативно оцењивање - допуна активности)

ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОJЕКТА

Активности у пројекту Подршка школи након спољашњег вредновањаиновативне праксе (Формативно оцењивање - допуна активности) заснивају се на Закону о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 10/19, 6/20, чланови од 43 до 46а) и доприносе остваривању активности у оквиру Акционог плана за спровођење Стратегије развоја образовања у Србији до 2020. године: ПУ-ОШ02, ПУ-ОШ05, ПУ-ОШ06, ПУ-ОШ07.

РАЗЛОЗИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА

Осигурање квалитета образовног система је темељ развоја система образовања у целини. У претходном, вишегодишњем периоду развијен је низ системских мера које треба да резултирају квалитетним образовањем за све ученике.

У Републици Србији, због ванредног стања које је проглашено због епидемије КОВИД-19, настава у школама је суспендована половином марта, а образовни рад у основним и средњим школама је претворен у разне видове учења на даљину за ученике. Нови услови су имплицирали значајну промену у постојећој пракси. Настава подразумева различите форме и захтева већу интерактивност учесника уз употребу електронских медија. Такво остварење наставе захтева различите начине процене и условљава пребацивање фокуса са сумативне на формативну процену.

Сходно томе, од почетка априла, од стране ресорног министарства школама је препоручено да се у почетном периоду користи искључиво формативна процена. Стога је у складу са надлежностима и потребама, Завод свој рад усмерио на проналажење адекватног одговора на потребе система. Он се пре свега односио на развој капацитета наставника и стручних сарадника за реализацију оцењивања на најефикаснији начин, истовремено задржавајући високи ниво квалитета рада.

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА

Пројекат се реализује у сарадњи са Уницефом.

Општи циљ пројекта је да се оснаже наставници у основној и средњој школи за формативно оцењивање ученика у ситуацијама учења на даљину.

Специфични циљеви пројекта су: развој водича и алата за формативну процену, пружање подршке наставницима за коришћење разних дигиталних алата, техника и материјала;  обука најмање 60 стручних сарадника и саветника спољних сарадника да подрже наставнике у школама, развијање препорука и ширење добрих пракси; ширење материјала и резултата. Развијање интерактивне подршке наставницима у домену формативног оцењивања.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА

Очекивани резултати Показатељи промена Средства верификације
Развијени материјали који су усмерени на оснаживање наставника у домену формативног оцењивања. Развијени материјал  постављен на мудл платформу Завода. Сервер Завода.
Развијена интернет подршка за наставнике и стручне сараднике. Постављена страница са садржајима, питањима и одговорима у вези са формативним оцењивањем. Веб сајт Завода. Статистика посете.
Онлајн радионица за стручне сараднике и саветнике спољне сараднике дизајнирана и имплементирана на мудл платформи Завода. Најмање 100 стручних сарадника, саветника спољних сарадника и наставника обучено за оснаживање и пружање подршке наставницима у домену формативног оцењивања. Евалуациони упитници и листа учесника.
Радионице за наставнике које реализују обучени стручни сарадници и  саветници спољни сарадници у домену формативног оцењивања. Најмање 1.800 наставника обучено за формативно оцењивање.

 

Извештај о реализованим радионицама и листа учесника.

 

 

 

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ

Динамика Активност
Мај 2020. Активност 1. Развој материјала о формативном оцењивању.

Ангажовање образовних стручњака и практичара за припрему материјала који имају за циљ да подрже наставнике у основним и средњим школама у вези са формативниом оцењивањем.

Уређивање, форматирање, пројектовање и припремање материјала за постављање на релевантну веб платформу.

Крај маја /почетак јуна 2020. Активност 2. Онлајн обука за стручне сараднике,  саветнике спољне сараднике и наставнике на мудл платформи Завода.

Развој онлине радионице.

Реализација онлајн радионице за око 100 водитеља.

Август - новембар 2020. Активност 3. Онлајн подршка за наставнике на веб страници Завода.

Креирање и одржавање веб странице за наставнике на којој се налазе материјали и одговори на најчешће постављана питања. Материјале и одговоре су развили едукатори и други стручњаци за образовање.

Реализација техничког управљање и одржавања веб странице која се односи на коришћење садржаја и информисање наставника.

Август - новембар 2020. Активност 4. Реализација обука у изабраним школама. Евалуација

 

КООРДИНАТОР:  Др Гордана Чапрић, заменик директора Завода