Подршка школама након спољашњег вредновања

Прeглeд oквирa зa прaћeњe и eвaлуaциjу квaлитeтa oбрaзoвaњa, кojи je урaдиo OECD 2013. гoдинe, пoкaзao je дa системска пoдршкa шкoлaмa зaснoвaнa нa рeзултaтимa спoљaшњeг врeднoвaњa, oбeзбeђуje дa шкoлe нa eфeктивaн нaчин искoристe прeпoрукe спoљaшњих eвaлуaтoрa зa плaнирaњe и рeaлизaциjу мeрa усмeрeних нa унaпрeђивaњe квaлитeтa рaдa.

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја РС наставља редовне активности у оквиру пројекта Подршка школи након спољашњег вредновања, који је се реализује од 2014. године.

У понедељак 16.12.2019. године у просторијама ЗАВОД-а одржана је обука просветних саветника и саветника-спољних сарадника који ће у другом полугодишту 2019/2020 школске године подржати укупно 42 основне и средње школе које нису оствариле одговарајући ниво стандарда квалитета рада.

У оквиру овог пројекта саветници ће помоћи унапређивању квалитета рада школа кроз оснаживање запослених у установама за остваривање рефлексивне праксе, самовредновање наставе и учења, ефективног развојног планирања, као и остваривање сарадње и хоризонталног учења међу колегама једнаких по позицији и образовању.