Предлагање образовних стандарда за крај IV разреда за предмете Српски језик, Математика и Природа и друштво

Утврђивање стандарда знања и вештина из Српског језика, Математике и Природе и друштва на крају IV разреда основне школе важан је елемент процеса унапређивања образовног система. Успостављањем стандарда на овом подручју осигураће се и појачати квалитет рада у школи из области Српског језика, Математике и Природе и друштва, а утврђени стандарди представљају кључни механизам у покушају да се до тога дође. Општи циљ пројекта је осигурање квалитета образовања успостављањем система вредновања ученичких постигнућа на основу образовних стандарда, што представља стратешки допринос политици образовања у Републици.

 

Специфични циљеви се односе на утврђивање листе знања, вештина и ставова (компетенција) које ученици треба да усвоје на крају IV разреда основне школе за предмете Српски језик, Математика и Природа и друштво, као и на информисање просветне јавности о значају увођења образовних стандарда у чијој се основи налази унапређење учења (наставници треба да користе стандарде да наставу усредсреде на кључне компетенције; а ученици да би своје учење усредсредили на знања садржана у стандардима – ученички и наставнички водич); успостављање објективних и јавних критеријума оцењивања; пружање могућности самовредновања ученика, наставника и школа; повезивање тестова знања са образовним стандардима, као и праћење квалитета образовања. Предвиђене су две фазе пројекта:
– У првој фази образовни стандарди развијани су/дефинисани су у форми исказа на основу анализе Правилника о наставном програму за IV разред основног образовања и васпитања Републике Србије и експертске процене стручне групе о томе шта садрже кључне компетенције (знања, вештине, ставови), за које очекујемо да ученици треба да поседују на крају IV разреда основне школе.
Анализа резултата добијених са Националног тестирања образовних постигнућа за наставне предмете Српски језик и Математика 2004. (за III разред) и 2006. године (за IV разред) допринела је  процени стручног тима о нивоима и садржајима образовних стандарда; као и о стандардима које треба проверити, за које немамо довољно података са претходних тестирања (нпр. у Српском језику стручни тим је имао довољно података за област Граматика, осим лексикологије и фразеологије; те је саставио, пре свега, задатке којима ће испитати области Читање, Писање и Књижевност).
– У другој фази пројекта експертске процене стручног тима емпиријски се проверавају на репрезентативном и адекватном узорку ученика у Републици (најпре пилот-тестирање 2008. године, а потом главна студија у 2009. години).
На основу такве провере добијају се подаци о проценту ученика који, у постојећим условима, успевају да остваре одређени стандард. Резултати емпиријске провере, у трећој фази, омогућују усклађивање експертских предметних стандарда тако да они буду у извесној мери изнад постојећег стања како би се подстицало унапређење квалитета образовања (политика подизања образовних стандарда – raising standards policy).

Реализација и резултати:
У току 2008. године, у периоду јануар/јул, стручни тимови  издвојили су кључна чињенична, концептуална, процедурална и метакогнитивна знања у форми исказа, на три нивоа постигнућа (Српски језик и Математика) и два нивоа (Природа и друштво, пошто претходна истраживања нису постојала у тој наставној области); састављени су задаци који ће мерити претпостављене компетенције; извршена је контрола квалитета задатака, дефинисана структура теста (blue print, кластери и тест-свеске – по 10 за сваки предмет); спроведена обука испитивача у Републици у школским управама Београд, Ниш, Чачак и Нови Сад;  реализовано тестирање од 2. до 6. јуна на репрезентативном узорку од 2203 испитаника у Републици; спроведена обука прегледача; завршено прегледање свезака, унос и обрада података. У току је анализа добијених резултата тестирања.