Предлог општих стандарда постигнућа за предмет Српски као нематерњи језик за крај првог, другог и трећег циклуса образовања

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања припремио је Предлог општих стандарда постигнућа за предмет Српски као нематерњи језик за крај првог, другог и трећег циклуса образовања који је усвојио Национални просветни савет Републике Србије.

Пројекат припреме предлога стандарда остварен је уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији. Један од важних резултата тог пројекта јесте приручник за наставнике, који можете преузети на интернет страници Мисије ОЕБС-а http://www.osce.org/mission-to-serbia/332536. У приручнику су објашњени сврха стандарда и структура документа ‒ компетенције и стандарди на три нивоа постигнућа према когнитивним захтевима. Велики број стандарда је операционализован тако што су стандарди илустровани текстуалним задацима. Приручник ће бити полазиште за будуће обуке наставника, које су у припреми.