Примена тестова знања у основној и средњој школи

Објективност оцењивања ученика и повећање те објективности у нашим школама претпостављају примену различитих метода и техника оцењивања ученичких постигнућа. Тестовима се пружа подједнака могућност свим ученицима да искажу своја знања и умећа, повећава се објективност оцењивања и остварује боље праћење напредовања ученика, чиме се доприноси квалитету процеса учења. У Заводу је током 2005. и  2006. године концептуализован семинар Примена тестова знања у основној и средњој школи, а 2007. године завршени су  приручници за водитеље и наставнике. Те године реализована је обука 42 водитеља (наставници и стручни сарадници из основних и средњих школа и просветни саветници запослени у школским управама).

Током семинара, поред теоријских предавања наставници анализирају тестовске задатке и вежбају израду задатака и тестова знања, а по завршетку обуке добијају  задатак да водитељима доставе примере тестова и тестовских задатака које су у међувремену креирали. Овај материјал процењује и припрема га за публиковање посебно формиран тим.

Општи и специфични циљеви пројекта:
Општи циљ семинара се односи на унапређивање праксе оцењивања у основним и средњим школама, док су специфични циљеви унапређивање знања наставника о вредновању постигнућа ученика применом тестова знања и низова задатака објективног типа и унапређивање знања наставника о примени објективних критеријума у оцењивању.
Семинар је намењен наставницима који су завршили обуку у оквиру пројекта Школско оцењивање у основној и средњој школи и концептуално и садржајно представља њен наставак, тј. следећу фазу у оспособљавању наставника за примену објективних критеријума у оцењивању и израду тестовских задатака и  низова задатака објективног типа. Наставници  се упознају са врстама тестова и тестовских задатака, са особинама доброг задатка (јасна инструкција, конкретан захтев, прегледан задатак, одређено бодовање) и са комбиновањем задатака различитих облика и нивоа тежине у тестовске форме. Захтевом да водитељима доставе низове задатака објективног типа, које су наставници направили после обуке, додатно се подржава примена знања стечених током обуке у пракси.

Реализација и резултати:
До сада је реализовано 15 семинара на којима је било 374 учесника, наставника старијих разреда основне школе. Планирано је да се у другој половини 2008. године реализује 20 семинара у основним и средњим школама и обучи око 600 наставника.
Овај семинар одобрен је од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања и налази се у Каталозима програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2007/2008. и 2008/2009. годину, а према процени Министарства просвете, сврстан је у категорију обавезних програма стручног усавршавања.