Пројекат државне матуре 2021 – ЈАВНИ ПОЗИВ за чланове радних група

ЈАВНИ ПОЗИВ за чланове радних група за израду и ревизију стандарда постигнућа за општеобразовне предмете *

Пројекат „Унапређење квалитета образовања кроз увођење испита на крају средњег образовања” (у даљем тексту: Пројекат државне матуре) на основу члана 78. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – други закони и 10/2019. од 15.02.2019. године) и Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС” бр. 55/2013 од 10.11.2017. године) упућује позив свим заинтересованим лицима са одговарајућим образовањем и радним искуством у струци, да се пријаве на Јавни позив за чланове радних група за израду и ревизију стандарда постигнућа за општеобразовне предмете у оквиру припрема за спровођење државне матуре 2020/2021. године, уз подршку Пројекта државне матуре.

I

Пројекат објављује Јавни позив кандидатима за чланове радних група који ће обављати следеће послове, а предмет су Јавног позива:

 1. Ревизија општих стандарда постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета за предмете: српски језик и књижевност, математика, историја, географија, биологија, физика и хемија.
 1. Израда општих стандарда постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета за предмете: психологија, рачунарство и информатика и музичка култура.

II

Чланови радних група су у обавези да поверене послове извршавају по правилима струке у складу са прописаним програмом наставе и учења. Чланови радних група имају право на накнаду у складу са правилима Пројекта државне матуре и Европске уније.

III

У оквиру припрема за извођење државне матуре 2020/2021. године уз подршку Пројекта државне матуре у делу опште и уметничке матуре, радне групе ће обављати послове у складу са инструкцијама наручиоца за горе наведене општеобразовне предмете за крај гимназијског и средњег стручног образовања.

Послови које чланови радне групе треба да изврше су:

За радне групе за ревизију стандарда

 • ревизија опште предметне компетенције на три нивоа
 • ревизија специфичне предметне компетенције на три нивоа
 • ревизија области предмета за које се ревидирају стандарди
 • ревизија стандарда постигнућа по областима и нивоима
 • допуна и ревизија приручника за наставнике за примену стандарда постигнућа за дати предмет у складу са ревидираним стандардима

За радне групе за израду нових стандарда

 • одређивање опште предметне компетенције на три нивоа
 • одређивање специфичне предметне компетенције на три нивоа
 • одређивање области предмета за које се израђују стандарди
 • израда стандарда постигнућа по областима и нивоима
 • израда приручника за наставнике за примену стандарда постигнућа за дати предмет

Чланови радних група раде тимски и самостално у организацији Пројекта државне матуре, уз сагласност и инструкције координатора са Пројекта државне матуре.

IV

Кандидат који се пријављује на Јавни позив треба да испуњава следеће услове и да поседује наведене квалификације и компетенције:

 • завршене најмање мастер академске студије за предмет за који се пријављује или завршене студије по ранијим прописима по којима се стицала висока стручна спрема,
 • најмање 5 (пет) година радног искуства као наставник предмета за који се пријављује у гимназији, средњој стручној или уметничкој школи, као професор на факултету или као предавач на високој школи струковних студија из области за коју се пријављује,
 • способност рада према унапред дефинисаним временским оквирима,
 • коришћења рачунара на напредном нивоу (MS Office),
 • изражену склоност ка тимском раду,
 • висок ниво организованости и професионалности у послу.

На Јавни позив могу да се пријаве и пензионисана или незапослена лица која испуњавају услове позива.

Предност ће имати кандидати који су:

 • учествовали у изради стандарда постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета,
 • стекли искуство у примени стандарда постигнућа у оквиру пројеката које су организовали Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Завод за унапређивање образовања и васпитања, стручна друштва и остале релевантне институције,
 • учествовали у пројектима чији су циљеви провера остварености циљева и исхода наставе и учења и утврђивање постигнућа ученика у складу са прописаним стандардима постигнућа у општем средњем образовању и васпитању,
 • учествовали у сталном стручном усавршавању у делу који се односи на стандарде постигнућа за општеобразовне предмете.

V

Кандидати треба да доставе електронским путем:

VI

После извршене селекције, кандидати ће бити позвани да потпишу уговор и доставе потребне оригиналне документе. Уколико за неке радне групе не буде било довољно квалификованих кандидата, те радне групе ће бити попуњене на основу директног позива експертима.

VII

Пројекат државне матуре задржава право на аутономију селекције кандидата; одбијени кандидати немају право жалбе.

VIII

Пријава се попуњава електронски на адреси http://tiny.cc/eog5bz.

Крајњи рок за пријаву је 22.09.2019. године. Неблаговремене, непотпуне и неодговарајуће пријаве неће бити разматране. За додатне информације можете се јавити на електронску адресу info.matura2021@gmail.com.

Доступни документи за преузимање:

Текст јавног позива

Прилог 1

Прилог 2

*Завод за вредновање кцалитета васпитања и образовања само објављује овај позив и ни у ком случају се не сматра одговорним за садржај позива и осталих докумената, за граматичку исправност и семантику, нити за било какве друге последице по трећа лица, узроковане уговорима који произилазе из овог Јавног позива.