Пројекти

 Пројекти који су у току  – у оквиру редовних законских задужења од стране МПН (2020)

1.1.   Подршка систему вредновања квалитета на националном нивоу и нивоу установе

(јануар 2020 – децембар 2020)

1.2.   Развој инструмената за припрему и полагање завршног испита у основном образовању

(јануар 2020 – децембар 2020)

1.3.   Развој националних испита у средњем образовању – припремање услова за успостављање система матурских испита

(јануар 2020 – децембар 2020)

2.1. Подршка школи након спољашњег вредновања – иновативне праксе

                (јануар 2020 – децембар 2020)

2.2. Подршка школама у функцији развоја квалитета инклузивног образовања и унапређивања културе вредновања

(јануар 2020 – децембар 2020)

2.3. Обука запослених у образовању за примену образовних стандарда и самовредновање рада установа у основном и средњем образовању

(јануар 2020 – децембар 2020)

3.1. Вредновање остварености циљева и исхода програма огледа у функцији развоја системa и друге аналитичко-истраживачке активности у области осигурања квалитета образовања и васпитања

(јануар 2020 – децембар 2020)

3.2. Вредновање исхода учења – Припрема услова за национална и међународна испитивања постигнућа ученика

(јануар 2020 – децембар 2020)

3.3. Ревизија образовних стандарда за крај основног образовања и васпитања

(јул 2020 – децембар 2020)

 

 

Пројекти који су у току – финансирање из других извора

 

Пројекат: „A-SELFIE

Call reference: EACEA/36/2018
Programme title: Erasmus + Programme
Key Action 3: Support for Policy Reform – European Forward Looking Cooperation Projects in the field of Education and Training
Reference number: 612888
Action title: SELFIE – Digital Schools Awards Pilot Programme
Partners: Ireland (2), Lithuania (1), Slovenia (1), Serbia (2)

https://www.developmentaid.org/#!/references/view/150981/selfie-digital-schools-awards-pilot-programme

https://digitalschoolsawardsie.sharepoint.com/sites/A-SELFIE

https://www.youtube.com/watch?v=L3nJRjzNTYk

https://www.facebook.com/digitalschoolsawards/

https://www.digitalschoolsawards.co.uk

 

Пројекат: „UPNoW – Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults”

Financed by: The European Programme for Employment and Social Innovation (EaSI)

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1224

http://upnow.rs/index.php

https://www.minrzs.gov.rs/sr/projekti/programi/program-zaposljavanja-easi

 

 

  • Завршени пројекти – у оквиру редовних законских задужења од стране МПН

Under reconstruction…

 

  • Завршени пројекти – финансирање из других извора

Under reconstruction…