Развијање система подршке наставницима разредне наставе за примену стандарда у настави и оцењивању у III и IV разреду основне школе (2003-2007)

На основу Националног тестирања ученика у III разреду дефинисани су нивои постигнућа који описују којим знањима и вештинама располажу ученици на крају првог циклуса образовања. Да би добијени резултати имали употребну вредност, 2005. је започео пројекат који је имао за циљ јачање капацитета наставника разредне наставе за праћење напредовања ученика и унапређивање квалитета наставе и оцењивања на основу дефинисаних нивоа постигнућа.

Завод је такође припремио и објавио Збирку задатака која омогућава наставницима разредне наставе у III и IV разреду да разумеју добијене (емпиријске) стандарде, да их користе у настави и оцењивању и прате напредовање ученика у односу на дефинисане нивое постигнућа.
Реализација и резултати:
Од 2003. до 2005. реализоване су две фазе пројекта – концептуализација семинара (осмишљавање семинара и припрема Приручника за водитеље, Приручника за наставнике и осталих материјала за рад на семинару) и обука водитеља. Израђен је Приручник о оцењивању, који је штампан у тиражу од 10.000 примерака.
Обучено је 38 водитеља, наставника разредне наставе и стручних сарадника. Током 2006. и 2007. године реализована  је  трећа фаза – семинари намењени наставницима разредне наставе. Одржано је укупно 122 семинара са 3511 учесника. Семинари су се одржавали у школама, у сарадњи са школским управама које су пружиле стручну и организациону помоћ у реализацији (избор учесника и формирање група, избор школе домаћина, комуникација између водитеља и учесника, дистрибуција материјала за рад на семинарима и уверења за учеснике).
Продукти:

Направљена је Збирка модела задатака из Српског језика и Математике у односу на утврђена постигнућа (постављена на сајт Завода) и Приручник о оцењивању, преглед дефинисаних нивоа постигнућа за Српски језик и Математику.

Збирка модела задатака (са нивоима постигнућа) – Српски језик и Математика за трећи разред