Развој система за електронско процењивање ученичких постигнућа и стварање услова за његову примену у школама

Систем за електронско тестирање ученичких постигнућа означава, у најширем смислу, коришћење информационих технологија за било коју активност везану за процењивање ученичких постигнућа. Е-тестирање се може ефикасно користити за процењивање знања, вештина и практичних способности ученика. Знања и вештине се процењују коришћењем е-тестова, док се практичне способности најчешће процењују коришћењем одговарајућих програма који симулирају различите практичне ситуације.
Пројекат је започет у септембру 2006. и завршава се 2008. године. У току пројекта паралелно је рађено на подизању техничких и људских капацитета за испитивање знања уз помоћ рачунара. До сада су реализована три пилот испитивања различитог профила: провера компатибилности папир-оловка и рачунарских тестова знања на примеру испитивања ученика четвртог разреда из предмета Природа и друштво (април-мај 2007), електронско on-line тестирање ученика осмог разреда из предмета Физика (новембар 2007) и електронско on-line тестирање ученика старијих разреда основне школе из Физике (мај 2008).
За потребе тестирања анализирано је мноштво софтвера и техничких реализација, спецификација, различитих типова задатака, различити дизајни електронских тестова, начини приказивања задатака, начини аквизиције резултата и, коначно, анализе података који су значајно богатији од оних које добијамо папир-оловка тестовима. Кроз пројекат се посебно развија методологија аквизиције, архивирања и анализе података које добијамо електронским тестирањима.

Општи и специфични циљеви пројекта:
Основни циљ овог пројекта је да утврди потребе и могућности школа у Србији за увођење електронског тестирања, као и могућности за електронска тестирања на националном нивоу са расположивим хардверским, софтверским и људским ресурсима.
Специфични циљеви пројекта су: утврђивање постојећих техничких и људских ресурса; израда предлога приоритетних праваца развоја и примена е-тестирања; изградња људских и техничких капацитета; обучавање наставника за коришћење Интернет ресурса и могућности електронске комуникације; успостављање мреже сарадника (пре свега наставника) у целој Србији; изградња и одржавање Web портала за комуникацију са наставницима; пробна тестирања; испитивање могућности примене мултимедијалних садржаја у е-тесту; повећање ефикасности пилот-тестирања и прављење скице дугорочног развоја система е-тестирања.

Реализација и излазни резултати:
Пилот-тестирања у оквиру пројекта била су подељена у три фазе и свака од њих се може посебно анализирати. Сва три пилота дала су вредне резултате о могућностима и потребама за електронским тестовима знања. Заједно са испитивањима знања, развијана је методологија електронских испитивања. Ова методологија подразумева развијање новог софтвера и адаптацију постојећег за потребе ефикаснијег испитивања уз помоћ рачунара и Интернета. Приказ коришћене методологије биће дат у приручнику за наставнике који ће бити израђен до краја 2008. године.
У периоду 2006-2007. године остварене су следеће активности – анализа постојећих техничких и људских ресурса; обука за раднике и сараднике Завода; успостављање мреже сарадника по школама; инсталирање и тестирање сервера и Web портала за комуникацију са школама и наставницима; писање и тестирање неопходног софтвера и реализација 2 семинара за наставнике на којима је учествовао 41 наставник разредне наставе.
Најбитнији резултати пројекта су свакако анализа могућности за увођење електронског тестирања у Србији и до сада развијена методологија за овај корак. Споредни резултати су упознавање учитеља и наставника широм Србије са могућностима електронског тестирања, помоћ школама да поставе своје портале за електронско тестирање, обука наставника и писаца задатака за писање и коришћење задатака у електронском формату, као и прелиминарни резултати пилот-тестирања.

 

На позив словачког државног Завода за образовање (Štátny pedagogický ústav) од 25. маја до 1. јуна представници нашег Завода су боравили у Братислави са циљем да наша два завода успоставе тешњу сарадњу и размене искуства и идеје о три теме од заједничког интереса: 1. изградња банке задатака, 2. електронско тестирање и 3. припрема и организација матурског испита.

Током ове посете, Срђан Вербић и Борис Томић су одржали предавање „Using Moodle for large-scale e-assessment: Serbian practice“ за словачке предметне координаторе и статистичаре о систему за електронско процењивање знања који се развија код нас у Заводу. Ова тема је оцењена као поље које омогућава најефектнију сарадњу. Стога очекујемо конкретне предлоге сарадње и узвратну посету.

bratislava