Рок за пријаву кандидата продужeн

Рок за пријаву кандидата на Јавни позив за образовање листе спољних сарадника Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања продужава се до 14.07.2019. године до 23:56 часова.

Страница Јавног позива