Самовредновање у функцији развоја школа/установа

У пракси постоји потреба за развијањем самовредновања у установама/школама, које може значајно да унапреди рад организације. Овим пројектом пружа се додатна подршка процесима самовредновања који су започети у нашим установама и школама. Организације које имају развијену праксу самовредновања имају већу успешност у раду, развијају компетенције својих запослених и омогућавају квалитетније планирање развоја. Поред тога, примена модела хоризонталне евалуације може значајно да унапреди рад у установама и школама, подстакне сарадњу и размену искустава запослених.

Због тога је Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања са сарадницима припремиo програм обуке Самовредновање у функцији развоја школа/установа.

Општи и специфични циљеви пројекта:
Општи циљ семинара се односи на унапређивање и  развијање културе евалуације и самоевалуације у школи/установи, док су специфични циљеви разумевање самоевалуације као механизма за побољшање квалитета рада школе и повећање компетенција запослених за планирање и реализацију самоевалуације у школи/установи.

Реализација и резултати:
Овај семинар намењен је свим запосленима у предшколским установама, основним и средњим школама, а његов садржај је прилагођен типу установе из које долазе учесници. Током 2006. и 2007. припремљен је материјал за рад на семинару (Приручник за водитеље и Приручник за наставнике), обучено је 22 водитеља и реализовано је 7 семинара са 177 учесника. За 2008. годину планирана је реализација 20 семинара, чиме би било обухваћено око 600 наставника и стручних сарадника.
Семинари се реализују у школама и предшколским установама, регионалним центрима за професионални развој запослених у образовању или Заводу, у сарадњи са школским управама које пружају стручну и организациону помоћ у реализацији (избор школа/установа чији запослени ће бити  учесници семинара, комуникација између водитеља и учесника, дистрибуција материјала за рад на семинарима и уверења за учеснике).
Семинар је одобрен од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања и налази се у Каталогу програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2007/2008. и 2008/2009. а, према процени Министарства просвете, сврстан је у категорију обавезних програма стручног усавршавања.