Током 2006. године у оквиру пројекта Министарства просвете Републике Србије под називом Развој школства у Републици Србији, односно пројектне компоненте „Децентрализација“, развијен је модел просветног картона који треба да се уведе у употребу у образовни систем у Србији. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је учествовао преко свог представника у радној групи у постављању основног нацрта у току 2005. године. С обзиром на то да је једна од законом прописаних активности Завода бављење вредновања рада установа и запослених, један од најбољих начина обављања ове активности јесте укључивање у процес увођења и праћење коришћења просветних картона, као и предузимање мера усавршавања и развоја истих у циљу остваривања његове сврхе, што се посебно односи на димензије вредновања од стране непосредних корисника и самовредновања у оквиру установе.

Општи и специфични циљеви пројекта:

Општи циљ увођења система просветних картона јесте праћење и унапређивање образовно-васпитног рада и управљања ресурсима у образовању на локалном нивоу. Специфични циљеви су: увођење транспарентности рада установа; обезбеђивање валидних повратних информација корисницима услуга и локалној самоуправи о нивоу квалитета услуга образовних установа; идентификовање проблема као и могућих решења у циљу повећања постигнућа ученика; омогућавање упоређивања учинка између сличних установа на регионалном нивоу што финансијерима и локалној самоуправи омогућава успостављање валидних критеријума за алокацију средстава и развијање система вредновања услуга у образовној јавности.
С обзиром на значај увођења картона и потенцијалну опасност од неприхватања, која постоји код увођења било које новине, потребно је стратешко планирање и опрезно увођење предложених формата просветних картона, које иде постепено ка крајњем циљу. Стога су утврђивање стратегије и активности из делокруга односа с јавношћу кључне активности у другој фази овога пројекта.
Семинар који оспособљава образовни кадар за израду и употребу просветних картона акредитован је од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања и сврстан у категорију обавезних програма стручног усавршавања за 2008/2009. годину.

Реализација и резултати:

Завод је извршио обуку 24 водитеља за увођење просветних картона. Одржано је укупно 12 семинара у школским управама Крагујевац и Пожаревац. У обуци је учествовало 327 учесника из укупно 142 организације, углавном директора, стручних сарадника и представника локалне самоуправе.
Укупно 49 школа је на основу обуке попунило и доставило просветне картоне својих установа. У другој половини 2008. планирана је обука за укључивање још 200 школа у оквиру 4 школске управе (укупно 500 запослених у образовању) за израду и употребу просветних картона. Увођење просветних картона могуће је у свим школама у кратком периоду уколико се обезбеде средства од донатора или из кредита Светске банке. Завод је спреман да у циљу праћења квалитета образовања такву активност оствари у најкраћем могућем року.