Школски извештаји о резултатима завршног испита у јуну 2016. године

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања припремио је извештаје за школе са релевантним показатељима успеха ученика на завршном испиту спроведеном у јуну 2016. године.

Анализом су обухваћени ученици који су редовно завршили осми разред у школској 2015/16. години, као и ученици који се образују по ИОП-у 1 и ИОП-у 3. У питању су ученици који су се образовали по програму заснованом на стандардима за крај основног образовања и васпитања. Испит који су полагали ученици који се образују по ИОП-у 2 и полазници школа за образовање одраслих базиран је на другачијим програмима. Због тога њихова постигнућа нису била предмет анализа у школским извештајима.

Зашто су школама потребни извештаји о резултатима на завршном испиту?

Образовна постигнућа ученика један су од најважнијих показатеља остварености циљева и задатака образовања и васпитања, односно квалитета рада сваке школе и предмет су самовредновања рада школе и спољашњег вредновања. Анализа резултата на завршном испиту осигурава да процес самовредновања у школи буде утемељен на објективним и поузданим подацима и да се развојни приоритети и циљеви ускладе са реалним стањем и потребама.

На основу извештаја, свака школа може да анализира резултате учења за седам наставних предмета, али и да упореди школска постигнућа са постигнућима на нивоу општине, округа, школске управе и Републике. Наставници предметне наставе имају могућност да унапреде наставни рад користећи поуздане податке о резултатима ученика у односу на одељење, успех, област/предмет и ниво постигнућа. Директори, стручни сарадници, педагошки колегијуми и стручна тела школе могу да остваре прецизнији увид у квалитет рада школе, што представља основу за дефинисање потребних мера и за планирање развоја школе.

Које податке садржи извештај о резултатима школе на завршном испиту?

Резултати школе на завршном испиту приказани су посебно за српски/матерњи језик, математику и за комбиновани тест. Будући да комбиновани тест садржи минималан број задатака у односу на пет предмета које обухвата, за овај тест нису приказане све анализе као за остала два теста.

Извештај за школе је састављен из више целина:

  • Општи подаци о школи
  • Анализа 1 – поређење постигнућа школе из српског/матерњег језика и математике са просечним постигнућем на нивоу општине, округа, школске управе и Републике
  • Анализа 2 – поређење постигнућа одељења из српског/матерњег језика и математике
  • Анализа 3 – дистрибуција постигнућа ученика из српског/матерњег језика и математике у односу на оцене ученика из ових предмета на крају VII и VIII разреда
  • Анализа 4 – приказ постигнућа ученика на нивоу области стандарда и на нивоу задатака
  • Анализа 5 – нивои постигнућа ученика

Препорука је да се приликом анализе резултата користи Упутство за тумачење и употребу података из извештаја о резултатима школе на завршном испиту.

Позивамо вас да публиковане извештаје преузмете са портала http://skole.ceo.edu.rs/.