Школско оцењивање у основној и средњој школи

Уочене проблеме у пракси оцењивања ученика у основним и средњим школама (нпр. недовољна примена формативног оцењивања, недостатак аналитичности у оцењивању, нејасна структура оцене, непрецизна и непотпуна повратна информација, субјективност у оцењивању и недовољно дефинисани критеријуми оцењивања) потребно је превазилазити додатном подршком наставницима. Због тога је Завод припремио пројекат чија садржина и програм обуке за оцењивање истичу значај формативног приступа оцењивању и аналитичког оцењивања. Овај програм је намењен наставницима који предају у старијим разредима основне и у средњој школи.

 
Пројекат се реализовао у три фазе – концептуализација (осмишљавање и припрема) семинара, обука водитеља и реализација одређеног броја семинара, у почетку само у основним, а касније и у средњим школама.

Прве две фазе, концептуализација и обука водитеља и делимично трећа фаза – извођење семинара реализоване су током 2005. и 2006. Адаптација програма за наставнике средњих школа извршена је 2007. године.
У фази концептуализације семинара, представници Завода припремили су материјале за водитеље (Приручник за водитеље) и материјале за наставнике (Приручник за наставнике) и остале материјале потребне за рад на семинару.
Семинари су одржавани у школама, регионалним центрима за професионални развој запослених у образовању или у Заводу, у сарадњи са школским управама које су пружиле стручну и организациону помоћ у реализацији (избор школа за чије наставнике ће се организовати семинар, комуникација између водитеља и учесника, дистрибуција материјала за рад на семинарима и уверења за учеснике).

Општи и специфични циљеви пројекта:
Општи циљ семинара се односио на унапређивање праксе оцењивања у основним и средњим школама, док су специфични циљеви следећи:

  • развијање праксе оцењивања које уважава улогу, значај и принципе формативног оцењивања;
  • усаглашавање праксе оцењивања у школама са принципима и основним функцијама аналитичког оцењивања (повећање објективности оцењивања, експлицирање критеријума оцењивања, анализа структуре оцене и њених различитих елемената, формулисање захтева на основу програмских садржаја, давање повратне информације ученицима и уједначавање критеријума оцењивања);
  • практична помоћ наставницима у повезивању оцењивања са образовним циљевима и задацима, дефинисаним у наставним плановима и програмима, као и постигнућима и способностима ученика pазвијање компетенције наставника у области праћења и оцењивања ученика и извештавања о постигнућу.

Реализација и резултати:
Током 2005. и 2006. семинари су реализовани само у основним школама, а од 2007, када је семинар прилагођен потребама наставника у средњим школама, започело се са реализацијом семинара у средњим школама.
До сада је укупно реализовано 145 семинара са укупно  4777  учесника. Семинаре је реализовало 39 водитеља.
У 2008. години планира се реализација 40 семинара у оквиру којих ће бити обучено око 1200 наставника и стручних сарадника који ће бити оспособљени за примену критеријума формирања аналитичке оцене.

Овај семинар одобрен је од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања и налази се у Каталогу програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2007/2008. годину и 2008/2009. годину, а према процени Министарства просвете сврстан је у категорију обавезних програма стручног усавршавања.