Јавна расправа

Јавна расправа

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања (ЗОСОВ), Завод за
вредновање квалитета образовања и васпитања (ЗВКОВ) развија стандарде квалитета
рада установа; учествује у планирању стратегије и методологије спољашњег
вредновања система образовања и васпитања и учествује у спољашњем вредновању
квалитета рада установе („Службени гласник РС“ бр. 88/2017, чланови 43, 44, 46, 49).

На основу резултата и искустава који су проистекли из реализације петогодишњег
циклуса спољашњег вредновања и мишљења запослених у установама изражена је
потреба да се изврши ревизија стандарда и показатеља квалитета рада установа и
поступака спољашњег вредновања.

Решењем министра бр. 611-00- 02294/2017-15 од 01. 11. 2017. формирана је радна група
коју чини 37 чланова из редова директора, наставника, васпитача, стручних сарадника,
родитеља, представника синдиката, представника академске и истраживачке заједнице,
представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, Завода за
унапређивање образовања и васпитања и Завода за вредновање квалитета образовања и
васпитања. Радна група је у претходних пет месеци интензивно радила и завршила први
радни задатак који се односи на ревизију стандарда и показатеља вредновања квалитета
установа.

Методологија ревизије је подразумевала да именована радна група ради на постојећем
Правилнику о стандардима квалитета рада установа („Службеном гласнику РС“, бр.
7/2011 и 68/2012) користећи велики број релевантних података који су били доступни
кроз различите изворе, укључујући литературу, анализе постојећих података
проистеклих из спољашњег вредновања квалитета рада установа, као и искуства из
праксе екстерних евалуатора (просветних саветника) који реализују активности
спољашњег вредновања.

Ревизија је укључила велики број иновација у документу. Тако је нпр. смањен број
области квалитета, смањен је број стандарда, неки стандарди су редефинисани, а други
„замењени“ потпуно новим исказима. Редефинисани су и показатељи како би били
прецизнији и мерљивији. Коначан резултат представља предлог листе стандарда и
показатеља који би у будућности требало да буду део Правилника о стандардима
квалитета рада установа.

Нови оквир квалитета, тј. стандарди и показатељи пилотирани су једној предшколској
установи. Добијени резултати су допринели унапређењу предлога који је радна група
сачинила. Поред тога, наша намера је да позовемо и друге учеснике у систему да
размотре наш предлог и дају нам повратне информације пре него што буде достављен
на даље поступање.

Овом приликом вас позивамо да размотрите предлог радне групе и дате свој допринос у
обезбеђењу квалитета овог документа. На почетку, да бисмо добили релевантне
информације које су потребне у истраживачке сврхе, молимо да попуните следеће
податке:

У наставку се налази листа стандарда и показатеља по областима.
Кликните на назив области и отвориће се простор са стандардима и показатељима
за ту област. Молимо вас да их пажљиво размотрите и у обележеном пољу одговорите на
постављена питања:

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1. ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД
Стандарди и показатељи:

1.1. ФИЗИЧКА СРЕДИНА ПОДСТИЧЕ УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ ДЕЦЕ.

   1.1.1. Материјали, играчке и средства су доступни деци, подржавају истраживање,
игру и различите видове њиховог изражавања.

   1.1.2. Простор је структуриран тако да подстиче активности у малим групама,
окупљање целе групе као и самосталну активност детета.

   1.1.3. У осмишљавању и обогаћивању физичке средине учествују деца, родитељи и
васпитачи.

   1.1.4. Средина за учење (материјали, продукти, панои…) одражава актуелна дешавања
и васпитно-образовне активности (теме, пројекте).

   1.1.5. Простори вртића (унутрашњи и спољашњи) одражавају заједничко учешће и
учење деце, васпитача и родитеља.

   1.1.6. Простори локалне заједнице користе се као место за учење кроз заједничке
активности деце и одраслих.

1.2. СОЦИЈАЛНА СРЕДИНА ПОДСТИЧЕ УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ ДЕЦЕ.

   1.2.1. У групи се негују позитивни односи, сарадња и солидарност међу децом.

   1.2.2. Однос између деце и васпитача заснован је на уважавању и поверењу.

   1.2.3. У вртићу се стварају ситуације за интеракцију деце различитих узраста/група (у
радним собама, заједничким отвореним и затвореним просторима).

   1.2.4. У вртићу се негују односи поверења и сарадње међу одраслима у циљу подршке
дечјем учењу и развоју.

1.3. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ЈЕ У
ФУНКЦИЈИ ПОДРШКЕ ДЕЧЈЕМ УЧЕЊУ И РАЗВОЈУ.

1.3.1. Планирање васпитно-образовног рада је засновано на континуираном
посматрању, слушању деце и праћењу њихових потреба и интересовања.

1.3.2. У остваривању програма негује се флексибилност у ритму дана и у реализацији
активности (различите прилике за игру и учење).

1.3.3. У развијању програма уважавају се иницијативе, предлози, идеје и искуства деце
и родитеља.

1.3.4. Деца се подстичу на истраживање, решавање проблема и проширивање
искустава кроз различите ситуације игре и учења.

1.3.5. Подржавају се различити начини дечјег учења и учешћа.

1.3.6. Праћење, документовање и вредновање васпитно-образовног процеса је у
функцији подршке дечјем учењу и развијању програма.

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2. ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ
Стандарди и показатељи:

2.1. УСТАНОВА ЈЕ СИГУРНА И БЕЗБЕДНА СРЕДИНА.  

   2.1.1. Остваривање програма социјалне, превентивно-здравствене заштите и исхране доприноси сигурности и безбедности деце.    2.1.2. У установи се остварује програм заштите деце од насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања.    2.1.3. Установа обезбеђује различите начине информисања родитеља и запослених са циљем заштите права детета.    2.1.4. Простор предшколске установе је прилагођен различитим потребама деце и породице у циљу подршке безбедности и њиховом осећању сигурности.

2.2. У УСТАНОВИ СЕ УВАЖАВА РАЗЛИЧИТОСТ, ПОШТУЈУ ПРАВА И ПОТРЕБЕ ДЕЦЕ И ПОРОДИЦЕ.

   2.2.1. У установи се уважава различитост сваког детета и породице.    2.2.2. Установа развија различите програме и облике на основу утврђених потреба деце и породице и могућности локалне заједнице или постојећих ресурса.    2.2.3. У установи се тимски стварају услови за постепене прелазе у циљу подршке дечјем доживљају припадности новом окружењу (полазак у вртић, прелаз из ПУ у школу…).    2.2.4. Учешће деце у различитим манифестацијама у локалној заједници остварује се на основу процене најбољег интереса детета.

2.3. УСТАНОВА САРАЂУЈЕ СА ПОРОДИЦОМ И ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ.

   2.3.1. Програм сарадње са породицом развија се на основу испитивања потреба, могућности и интересовања породице. 2.3.2. У установи се примењују различити начини укључивања породице. 2.3.3. У установи се пружа подршка остваривању васпитне улоге породице у складу са њеним потребама (саветовалишта, отворена врата, тематски састанци…). 2.3.4. Установа у сарадњи са локалном заједницом организује активности којима доприноси повећању обухвата деце и доступности програма.

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3. ПРОФЕСИОНАЛНA ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА
Стандарди и показатељи:

3.1. УСТАНОВА ПОДСТИЧЕ ПРОФЕСИОНАЛНУ КОМУНИКАЦИЈУ.

   3.1.1. У установи се организују прилике за узајамно информисање свих учесника о
различитим аспектима живота и рада установе.

   3.1.2. Запослени адекватно примењују дигиталне технологије за размену информација
са свим релевантним учесницима.

   3.1.3. Учешће у стручним органима и телима заснива се на принципима тимског рада.

   3.1.4. Запослени остварују сарадњу са различитим установама (културним,
образовним, спортским…) у циљу остваривања програма.

   3.1.5. Новопридошлом особљу пружа се подршка у раду и прилагођавању на нову
средину.

3.2. У УСТАНОВИ СЕ НЕГУЈЕ КЛИМА ПОВЕРЕЊА И ЗАЈЕДНИШТВА.

   3.2.1. У установи се доследно поштују норме које се односе на права и одговорности
свих.

   3.2.2. Стручни сарадник и васпитач континуираним заједничким радом унапређују
васпитно-образовни процес.

   3.2.3. У установи постоји стална сарадња и размена искустава на нивоу
установе/објекта/радних јединица.

   3.2.4. У развијању и остваривању визије развоја установе уважавају се перспективе
свих учесника.

3.3. У УСТАНОВИ СЕ РАЗВИЈА КУЛТУРА САМОВРЕДНОВАЊА.

3.3.1. Запослени преиспитују своје компетенције у односу на улоге и одговорности
професије.

3.3.2. Васпитачи и стручни сарадници критички сагледавају своју праксу кроз
заједничка истраживања и процес рефлексије.

3.3.3. У установи се примењују одговарајући начини праћења и вредновања који
доприносе бољем разумевању и развијању праксе.

3.4. УСТАНОВА ЈЕ МЕСТО КОНТИНУИРАНИХ ПРОМЕНА, УЧЕЊА И
РАЗВОЈА.

3.4.1. Установа је место заједничког учења са колегама, критичког преиспитивања и
вредновања праксе вртића који се одвијају у планирано време.

3.4.2. Васпитачи и стручни сарадници размењују искуства и користе резултате
истраживања у функцији развоја.

3.4.3. Планирање и реализација стручног усавршавања остварује се на основу анализе
потреба запослених, установе и савремених токова образовног система.

3.5. УСТАНОВА ЗАСТУПА ПРОФЕСИОНАЛНО ЈАВНО ДЕЛОВАЊЕ И
АКТИВИЗАМ У ЗАЈЕДНИЦИ.

3.5.1. Запослени су ангажовани на промоцији вртића у складу са принципима
професије како би допринели њеној видљивости у заједници.

3.5.2. Установа сарађује са основним школама на нивоу вртића/групе у циљу
остваривања континуитета дечјих искустава.

3.5.3. Установа сарађује са другим установама, релевантним институцијама,
организацијама и удружењима.

3.5.4. Установа иницира и/или учествује у различитим акцијама у локалној заједници у
циљу заступања и промовисања права детета.

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4. УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА
Стандарди и показатељи:

4.1. ПЛАНИРАЊЕ РАДА УСТАНОВЕ ЈЕ У ФУНКЦИЈИ ЊЕНОГ РАЗВОЈА.

   4.1.1. Документа се израђују кроз консултације уз учешће кључних актера.    4.1.2. Документа установе су међусобно усклађена и одражавају контекст установе.    4.1.3. Дефинисане су улоге и одговорности носилаца, системи праћења и ревидирања планова.    4.1.4. Развојни план се заснива на резултатима процеса самовредновања, спољашњег вредновања, пројеката и др.

4.2. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА УСТАНОВЕ ЈЕ ЕФИКАСНА И ДЕЛОТВОРНА.

   4.2.1. Постоји јасна организациона структура са дефинисаним процедурама и носиоцима одговорности.    4.2.2. Стручни органи и тимови формирани су у складу са компетенцијама запослених.    4.2.3. Материјално-технички ресурси се користе у циљу подршке учењу.    4.2.4. Директор иницира, успоставља и подржава сарадњу са локалном заједницом.    4.2.5. Директор ствара услове за коришћење дигиталних технологија у функцији унапређивања рада.

4.3. РУКОВОЂЕЊЕ ДИРЕКТОРА ЈЕ У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂИВАЊА РАДА УСТАНОВЕ.

   4.3.1. Директор обезбеђује услове да се запослени усавршавају и подстиче њихов професионални развој.

   4.3.2. Директор уважава предлоге савета родитеља за унапређивање рада установе.

   4.3.3. Директор систематски прати и вреднује рад запослених и тимова и доприноси квалитету њиховог рада.

   4.3.4. Директор планира лични професионални развој на основу самовредновања свог рада и резултата спољашњег вредновања.

4.3. ЛИДЕРСКО ДЕЛОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ОМОГУЋАВА РАЗВОЈ УСТАНОВЕ.

4.4.1. Директор показује отвореност за промене и подстиче иновације. 4.4.2. Директор показује поверење у запослене и њихове могућности и мотивише их на различите начине. 4.4.3. Директор доноси одлуке уважавајући предлоге и иницијативе запослених. 4.4.4. Директор се професионално односи према раду и даје лични пример другима.