J A В Н И П О З И В за образовање листе спољних сарадника Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања

J A В Н И П О З И В

за образовање листе спољних сарадника Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања (у даљем тексту: Завод)
упућује позив свим заинтересованим лицима, са одговарајућим образовањем и радним
искуством у струци, да се пријаве на Јавни позив за образовање листе спољних сарадника
Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.

Са утврђене листе спољних сарадника Завод ће бирати сараднике који ће обављати
послове који су предмет Јавног позива.

ОПШТИ УСЛОВИ: Сви кандидати морају имати најмање одговарајуће високо
образовање стечено на студијама првог и другог степена за образовно-васпитни рад у
основном и општем средњем образовању и васпитању, као и најмање пет година радног
искуства у струци.

ПОСЛОВИ ЗА КОЈЕ СЕ ОБЈАВЉУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ СУ:

1. Припрема задатака за предмете српски језик / математика / историја /
биологија / географија / физика / хемија у основном и средњем образовању
(обележити за који предмет).
2. Координација радне групе за српски језик / математику / историју /
биологију / географију / физику / хемију у основном и средњем образовању
(обележити за који предмет).
3. Давање стручног мишљења (рецензија) о задацима и тесту из српског језика /
математике / историје / биологије / географије / физике / хемије у основном и
средњем образовању (обележити за који предмет).
4. Тифлотехничка и тифлодидактичка адаптација испитних материјала.
5. Израда теста знања из базе задатака за предмете српски језик / математика /
историја / биологија /географија / физика / хемија у основном и средњем
образовању (обележити за који предмет).
6. Техничка и графичка припрема материјала за тестове.
7. Оцењивање тестова из српског језика / математике / историје / биологије /
географије / физике / хемије у основном и средњем образовању (обележити
за који предмет).
8. Развој сценарија за обуку наставника за примену стандарда постигнућа
ученика за наставни предмет Матерњи језик и књижевност, за матерњи језик
_________________ (написати назив матерњег језика).
9. Модерација обуке за примену стандарда постигнућа ученика за наставни
предмет _______________ (написати назив наставног предмета).
10. Модерација обуке за развијање међупредметних компетенција у основној и
средњој школи.

11. Техничка и графичка припрема материјала за онлајн обуку.
12. Администраторске услуге у Moodl алату и координација модератора у онлајн
обуци.
13. Развијање обука усмерених на јачање капацитета доносилаца одлука за
употребу истраживачких података у циљу унапређивања система / давање
стручног мишљења / консултантске услуге.
14. Развијање и извођење обука за подршку школама након спољашњег
вредновања.
15. Стручна подршка школама у процесу самовредновања.
16. Стручна подршка школама у процесу умрежавања школа у циљу унапређења
квалитета рада.
17. Писање сценарија и извођење обука спољашњих евалуатора / просветних
саветника / директора / стручних сарадника.
18. Прегледање / оцењивање тестова из наставног предмета у основној / средњој
школи ____________________________________ (написати назив наставног
предмета).
19. Састављање задатака за проверу остварености стандарда постигнућа ученика
у основном и средњем образовању за наставни предмет
_______________________ (написати назив наставног предмета).
20. Састављање задатака за проверу остварености стандарда постигнућа ученика
у основном и средњем образовању за међупредметну компетенцију
_______________________ (написати назив међупредметне компетенције).
21. Реализација квантитативних и квалитативних истраживања на терену /
услуге испитивача.
22. Унос различитих података (кодови, текст и сл.) у програме за обраду
података.
23. Учешће у секундарним анализама података добијених у националним
тестирањима и писања извештаја за предмет _______________________
(написати назив наставног предмета).
24. Учешће у секундарним анализама података добијених у националним
тестирањима и писање извештаја за међупредметну компетенцију
____________________ (написати назив међупредметне компетенције).
25. Подршка статистичко-аналитичким пословима у образовању / консултантске
услуге.
26. Обрада података, статистичко-аналитички послови и писање релевантних
извештаја о постигнућима ученика.
27. Давање стручног мишљења / консултантске услуге за развијање
методологије процене васпитне функције основне школе.
28. Давање стручног мишљења / консултантске услуге за развијање
методологије процене стандарда постигнућа ученика.
29. Давање стручног мишљења / консултантске услуге за развијање концепта
методологија процене педагошке додате вредности школе и признавање
„изузетности“ школе.
30. Превођење и сумирање релевантних текстова из литературе.

Наведени послови се међусобно не искључују, тако да један кандидат може да се пријави
за више послова.

Чланови тимова и радних тела у обавези су да поверене послове извршавају по правилима
струке, општеприхваћеним стандардима и у складу са упутствима Завода (руководиоца
центра).

Спољни сарадник, чланови тимова, радних тела имају право на накнаду за учешће у раду,
у складу са Правилником о утврђивању коефицијената за обрачун и исплату накнаде за рад
спољног сарадника Завода.

ПОСТУПАК ПРИЈАВЉИВАЊА

Уз пријаву, поред радне биографије (CV), доставља се и потврда правног лица у
коме је кандидат запослен као доказ о пословима које обавља, степену стручне спреме коју
поседује и о укупном радном искуству у струци.

Пензионисана лица, уз пријаву уместо потврде, достављају копију дипломе о
стеченом образовању и наводе назив или седиште правног лица у коме су радили
непосредно пре одласка у пензију.

Незапослена лица уз пријаву достављају и копију дипломе о стеченом образовању и
потврду правних лица код који су стекла најмање пет година радног искуства у струци.
Пријаве се достављају Заводу лично или препорученом пошиљком на адресу Завода
за вредновање квалитета образовања и васпитања, Фабрисова 10, Београд, са назнаком
„Јавни позив – Листа спољних сарадника“.

Крајњи рок за достављање потребне документације лично или за предају
препоручене пошиљке је 29. 06. 2018. године.

Недопуштене, неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Овај позив је објављен на сајту Завода www.ceo.edu.rs дана 14. 06. 2018. године.

Лице овлашћено за додатна обавештења у вези са пријавом је Јелена Исаковић,
имејл: office@ceo.gov.rs.

Документа потребна за пријаву за Јавни позив преузимају се:
Комплетан текст Јавног позива
Формулар за пријаву