НОВИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА САРАДНИКЕ ЗАВОДА

J  A  В  Н  И    П  О  З  И  В

за образовање листе спољних сарадника Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања (у даљем тексту: Завод) упућује позив свим заинтересованим лицима, са одговарајућим образовањем и радним искуством у струци, да се пријаве на Јавни позив за образовање листе спољних сарадника Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.

Са утврђене листе спољних сарадника Завод ће бирати сараднике који ће обављати послове који су предмет Јавног позива.

Наведени послови се међусобно не искључују, тако да један кандидат може да се пријави за више послова.

ПОСЛОВИ ЗА КОЈЕ СЕ ОБЈАВЉУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ СУ:

 1. Припрема задатака за предмете: српски језик и књижевност / матерњи језик и књижевност (албански, босански, бугарски, мађарски, словачки, румунски, русински и хрватски) / страни језик (енглески, француски, руски, немачки, италијански и шпански) / математика / историја / биологија / географија / физика / хемија у основном и средњем образовању.
 2. Координација радне групе за: српски језик и књижевност / матерњи језик и књижевност (албански, босански, бугарски, мађарски, словачки, румунски, русински и хрватски) / страни језик (енглески, француски, руски, немачки, италијански и шпански) / математику / историју / биологију / географију / физику / хемију у основном и средњем образовању.
 3. Давање стручног мишљења (рецензија) о задацима и тесту из српског језика и књижевности / страног језика (енглески, француски, руски, немачки, италијански и шпански) / математике / историје / биологије / географије / физике / хемије у основном и средњем образовању.
 4. Превођење материјала на језик националне мањине (албански, босански, бугарски, мађарски, словачки, румунски, русински и хрватски).
 5. Лекторисање материјала на језицима националних мањина (албански, босански, бугарски, мађарски, словачки, румунски, русински и хрватски).
 6. Тифлотехничка и тифлодидактичка адаптација испитних материјала.
 7. Прегледање тестова из: српског језика / математике / историје / биологије / географије / физике / хемије у основном и средњем образовању.
 8. Креирање стандарда постигнућа ученика за предмете: српски језик и књижевност / матерњи језик и књижевност (албански, босански, бугарски, мађарски, словачки, румунски, русински и хрватски) / страни језик (енглески, француски, руски, немачки, италијански и шпански) / математика / историја / биологија / географија / физика / хемија у основном и средњем образовању.
 9. Развој приручника и других пратећих материјала и сценарија за обуку наставника за примену стандарда постигнућа ученика за предмете: српски језик и књижевност / матерњи језик и књижевност (албански, босански, бугарски, мађарски, словачки, румунски, русински и хрватски) / страни језик (енглески, француски, руски, немачки, италијански и шпански) / математика / историја / биологија / географија / физика / хемија у основном и средњем образовању.
 10. Развој приручника и других материјала за стандарде квалитета рада образовних установа.
 11. Модерација и реализација обуке за примену стандарда постигнућа ученика за следеће наставне предмете: српски језик и књижевност / матерњи језик и књижевност (албански, босански, бугарски, мађарски, словачки, румунски, русински и хрватски) / страни језик (енглески, француски, руски, немачки, италијански и шпански) / математика / историја / биологија / географија / физика / хемија у основном и средњем образовању.
 12. Модерација и реализација обуке за примену стандарда квалитета рада образовних установа.
 13. Развијање обуке, модерација и реализација обуке за развијање међупредметних компетенција у основној и средњој школи.
 14. Администраторске услуге у Moodl алату и координација модератора у онлајн обуци.
 15. Развијање и извођење обука за подршку школама након спољашњег вредновања и самовредновања.
 16. Писање сценарија и извођење обука спољашњих евалуатора / просветних саветника / директора / стручних сарадника.
 17. Стручна подршка школама у процесу умрежавања школа у циљу унапређења квалитета рада.
 18. Реализација истраживања на терену (услуге испитивача).
 19. Консултантске услуге у статистичко-аналитичким пословима у образовању.
 20. Обрада података, статистичко-аналитички послови и писање извештаја.
 21. Превођење задатака, упитника, формулара и других материјала у оквиру међународних тестирања – енглески језик.
 22. Језично прилагођавање и лекторисање задатака и упитника у оквиру међународних тестирања.
 23. Вршење супервизије и сачињавање стручне рецензије адаптираних превода задатака и упитника у оквиру међународних тестирања.
 24. Развој приручника и других материјала потребних за реализацију и администрацију истраживања у оквиру међународних тестирања.
 25. Реализација обука за спровођење тестирања, оцењивање и уношење података у базе података у оквиру међународних тестирања.
 26. Прегледање / оцењивање тестова / кодирање задатака и упитника у оквиру међународних тестирања.
 27. Супервизија прегледања и оцењивања испитног материјала у оквиру међународних тестирања.
 28. Контрола квалитета уношења података у базе података у оквиру међународних тестирања.
 29. Администрирање база података (дата менаџер) у оквиру међународних тестирања.
 30. Администрирање тестирања (тест администратор) у оквиру међународних тестирања.
 31. Координација тестирања у школама у оквиру међународних тестирања.
 32. Преводилачке услуге за енглески језик.
 33. Лекторисање материјала.
 34. Реализација тестирања у оквиру међународних тестирања.
 35. Уношење података у базе података.
 36. Ажурирање и одржавање базе задатака.
 37. Технички и логистички послови у организацији тестирања.
 38. Техничка и графичка припрема тестова и других материјала.

УСЛОВИ:

За кандидате који аплицирају за позиције од 1 до 27 потребно је имати одговарајуће високо образовање и најмање пет година радног искуства у струци.

За кандидате који аплицирају за позиције од 29 до 33 потребно је имати одговарајуће високо образовање.

За кандидате који аплицирају за позиције од 34 до 38 потребно је имати најмање средње образовање.

Додатни захтеви:

За позицију 14 потребно је познавaње креирања садржаја на Moodle платформи.

За позиције 21 и 22 потребно је познавање софтвера за превођење и меморисање текста: OmegaT.

За позицију  29  потребно је познавање софтвера за одређивање узорка: ACER Maple или WinW3S.

За позицију 36 потребно је напредно коришћење софтвера Аssessment Мaster.

За позицију 38 потребно је напредно коришћење софтвера за прелом и уређење текста InDesign.

ПОСТУПАК ПРИЈАВЉИВАЊА

Пријава подразумева попуњавање електронске пријаве на следећем линку:

https://forms.gle/89HxTH2VsqR1jNLHA

Уз пријаву, поред радне биографије (CV) и скениране дипломе, доставља се потврда о укупном радном искуству у струци или скенирана радна књижица. Кандидати ће достављати оригинале, на захтев Завода.

Крајњи рок за пријаву је 10.07.2019. године у 23:59.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Овај позив је објављен на сајту Завода www.ceo.edu.rs  дана 24.06.2019. године.

Сва додатна питања у вези са јавним позивом можете упутити на мејл javnipoziv2019@ceo.gov.rs

Комплетан текст Јавног позива

Прилог – CV