Примена тестова знања у основној и средњој школи

Објективност оцењивања ученика и повећање те објективности у нашим школама претпостављају примену различитих метода и техника оцењивања ученичких постигнућа. Тестовима…

Школско оцењивање у основној и средњој школи

Уочене проблеме у пракси оцењивања ученика у основним и средњим школама (нпр. недовољна примена формативног оцењивања, недостатак аналитичности у оцењивању,…

Оцењивање у друштвеним наукама и унапређивање квалитета наставе

Вредновање резултата учења је један од механизама успостављања система осигурања квалитета у образовању. Општи циљ пројекта је успостављање критеријума за…