Дигиталне компетенције ученика четвртог разреда основне школе у Републици Србији

12.03.2024. У циљу развоја и унапређења дигиталних компетенција ученика, током последње четири школске године (од 2020/21. до 2023/24. године), предмет Дигитални свет постепено је уведен као обавезан наставни предмет за све ученике млађег основношколског узраста у Републици Србији. Програмом наставе и учења предмета Дигитални свет предвиђено је да ученици, током 36 часова на годишњем нивоу, стекну одговарајућа знања, вештине и ставове који ће им омогућити безбедну и правилну употребу дигиталних уређаја за учење, комуникацију и сарадњу, како у школском, тако и у ваншколском контексту. У оквиру овог предмета, ученици би требало да стекну и основе алгоритамског начина размишљања као неопходан предуслов за стицање знања и вештина програмирања (током старијих разреда основне школе и средње школе), као и за успешно сналажење у свакодневним активностима у данашњем дубоко дигитализованом друштву.

Коришћењем идентичног онлајн инструмента, при истим техничким и организационим условима, спроведена су два истраживања:

  • Базно истраживање (јесен 2022/23. год.) у оквиру кога је непосредно испитиван ниво дигиталне компетенције ученика четвртог разреда који никада нису похађали наставни предмет Дигитални свет и
  • Главно истраживање (јесен 2023/24. год.) у оквиру кога је непосредно испитиван ниво дигиталне компетенције ученика четвртог разреда који 4 су од школске 2020/21. године изучавали обавезан наставни предмет Дигитални свет.

Истраживања су спроведена како би се утврдио актуелни ниво развоја дигиталних компетенција ученика овог узраста, пре свега у светлу утврђивања доприноса изучавања предмета Дигитални свет постигнућима ученика при непосредној провери нивоа њихових дигиталних компетенција. С обзиром на то да је у истраживањима коришћен исти онлајн инструмент за процењивање дигиталних компетенција ученика који је садржао задатке који се тематски односе на наставне садржаје и прописане исходе учења предмета Дигитални свет, било је реално очекивати да ће тестовна постигнућа ученика који су похађали овај обавезан наставни предмет бити већа у односу на постигнућа ученика који га нису похађали.

У том смислу, извештај Дигиталне компетенције ученика четвртог разреда основне школе у Републици Србији представља упоредну анализу емпиријских података и интеграцију налаза добијених из два онлајн тестирања дигиталних компетенција ученика завршног разреда првог циклуса основног образовања у Републици Србији.