ДРЖАВНА МАТУРА – ОБАВЕЗНИ ДЕО ИСПИТА

18.12.2022. Од школске 2023/24. године сви ученици у средњем образовању завршаваће школовање полагањем државног матурског испита. Увођење државне матуре, односно спољашњег вредновања постигнућа ученика на крају средњег образовања и васпитања, представља могућност да се значајно унапреди квалитет образовног система у Републици Србији. Резултати испита државне матуре објективно ће мерити квалитет средњошколског образовања и постигнућа сваког ученика, а вредновање постигнућа ученика један је од начина на који ће се убудуће унапредити објективност селекције кандидата приликом уписа у високо образовање.

Матурски испит састојаће се из обавезног и изборног дела.

У оквиру обавезног дела сваки ученик полагаће три испита.

Сви средњошколци ће бити у обавези да полажу српски/матерњи језик и књижевност и математику, а као трећи испит гимназијалци ће полагати један општеобразовни предмет по сопственом избору, са Листе општеобразовних наставних предмета који су учили током школовања. Ученицима средњих стручних и уметничких школа трећи испит је стручни или уметнички испит за образовни профил за који су се школовали.

У обавезном делу матуре предвиђено је да ученик полаже испите из предмета које је учио током школовања.

Испити из општеобразовних предмета – српског/матерњег језика и књижевности и математике обавезни су за све ученике, без обзира на то да ли полажу општу, стручну или уметничку матуру. Сви ученици ће полагати исти тест из ових предмета, под истим условима.

За ученике који се школују на језицима националних мањина, тестови ће бити припремљени/преведени на њихове матерње језике.

Биће омогућена и прилагођавања тестова за ученике који се школују по индивидуалном образовном плану (ИОП), у складу са индивидуалним могућностима ученика.