Тестирање знања ученика IV разредa основних школа

13.06.2022. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је припремио годишњи тест за тестирање знања ученика у четвртом разреду основног образовања и васпитања у школској 2021/2022. години. Тест садржи задатке из три предмета – матерњи језик, математика и природа и друштво. Задаци су припремљени на основу образовних стандарда и програма наставе и учења. Тестирање је планирано да буде обављено 15. јуна 2022. године, од 12.00 часова. Завод је припремио два теста (за две групе ученика) – на српском језику и на осам језика националних мањина (албанском, босанском, бугарском, мађарском, румунском, русинском, словачком и хрватском језику).